Trouby z Jericha

0

Trouby z Jericha jsou biblický hudební nástroj popisovaný v Knize Jozua, což je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona a popisuje dobytí "zaslíbené země" a následné rozdělení. Události se datují do doby okolo 14. - 12. stol. př.n.l. a jako autor knihy je uváděn izraelský vojevůdce Jozua, nástupce Mojžíše. Zazněly trouby a hradby se zhroutily..., píše se ve zmíněné části Bible o dobytí Jericha.

Trouby z Jericha

Zvuk je vlastně vibrace a díky němu je možné i rozvibrovat hmotu do té míry, že se doslova rozsype. Na youtube, potažmo na internetu lze najít doslova tisíce pokusů jak pomocí zvuku určité frekvence někdo zkouší rozbíjet skleničky a nutno podotknout, že úspěšně. Lze lehce najít i videa, jak totéž někdo zkouší se svým hlasem a v případě patřičného hlasového rozsahu taktéž úšpěšně. Všechny tyto pokusy probíhají pomocí malých zařízení, které se vám vejdou domu na stůl vedle notebooku a teď si představte zařízení 50x větší se stejně znásobenou silou. Existují i zbraně založené na zvukové vibraci, tolik k úvodu o troubách z Jericha a jejímu odrazu v moderních dějinách.

Trouby z Jericha v Bibli

1 Jericho pak velmi pilně zavříno bylo pro [strach] synů Izraelských, a žádný nevycházel ven, ani tam nevcházel.

2 I řekl Hospodin k Jozue: "Aj, dal jsem v ruku tvou Jericho, a krále jeho s silnými muži jeho."

3 "Protož obcházeti budete město všickni muži bojovní, okolo města chodíce, jednou [za den]; tak učiníš po šest dní."

4 "Kněží pak sedm ať nesou sedm trub [z rohů] beraních před truhlou; dne pak sedmého obejdete město sedmkrát, a kněží troubiti budou v trouby."

5 "A když zdlouha [troubiti budou] na roh beraní, jakž nejprvé uslyšíte hlas trouby, zkřikne všecken lid křikem velikým, i oboří se zed městská na místě svém, a vejde lid do města, jeden každý proti [místu], kdež stál."

6 Tedy povolav Jozue, syn Nun, kněží, řekl jim: "Vezměte truhlu smlouvy, a sedm kněží ať vezmou sedm trub beraních před truhlou Hospodinovou."

7 Řekl také lidu: "Jděte a obejděte město, a zbrojní ať jdou před truhlou Hospodinovou."

8 A když [to] oznámil Jozue lidu, sedm kněží, nesouce sedm trub beraních, šli před [truhlou] Hospodinovou, a troubili v trouby; truhla také smlouvy Hospodinovy brala se za nimi.

9 Zbrojní pak šli před kněžími, kteříž troubili na trouby, a ostatní šli za truhlou, jdouce a v trouby troubíce.

10 (Lidu pak byl přikázal Jozue, řka: "Nebudete křičeti, ani slyšán bude hlas váš, ani vyjde slovo z úst vašich až do dne [toho], v němž řeknu vám: Křičte, i budete křičeti.")

11 Tedy obešla truhla Hospodinova město vůkol jednou, a navrátili se do stanů a zůstali v nich.

12 Opět povstal Jozue ráno a kněží nesli truhlu Hospodinovu.

13 Sedm pak kněží, nesouce sedm trub beraních, předcházeli truhlu Hospodinovu, jdouce, a troubili v trouby; a zbrojní šli před nimi, a ostatní šli za truhlou Hospodinovou, když [kněží] šli, v trouby troubíce.

14 I obešli město druhého dne opět, a navrátili se do stanů. Tak činili po šest dní.

15 V den pak sedmý vstali, jakž zasvitávalo, a obešli město týmž způsobem sedmkrát; toliko toho dne obešli město sedmkrát.

16 Stalo se pak, když po sedmé [obcházeli], a kněží v trouby troubili, řekl Jozue lidu: "Křičtež [již], dalť jest Hospodin vám město."

17 A budiž to město proklaté, ono i všecky věci, kteréž v něm jsou, Hospodinu; toliko Raab nevěstka ať jest živa, ona i všickni, kteříž by s ní byli v domě, nebo skryla posly, kteréž jsme byli poslali.

18 Avšak vystříhejte se od proklatého, abyste [i vy] nebyli učiněni proklatí, berouce z proklatých věcí, a uvedli byste stany Izraelské v prokletí, a zkormoutili byste je.

19 Všecko pak stříbro a zlato, a nádoby měděné a železné, svaté bude Hospodinu; na poklad Hospodinu složeno bude.

20 Tedy křičel lid, když zatroubili v trouby. Nebo když slyšel lid hlas trub, křičeli i oni křikem velikým, i obořila se zed na místě svém. Tedy všel lid do města, jeden každý proti [místu], kdež stál. I vzali je.

21 A pohubili ostrostí meče jako proklaté všecko, což bylo v městě, od muže až do ženy, od dítěte až do starce, a až do vola, dobytčete i osla.

22 Dvěma pak mužům, kteříž shlédli zemi, řekl Jozue: "Vejděte do domu ženy nevěstky, a vyveďte ji odtud, i všecky věci, kteréž má, jakož jste jí přisáhli."

23 I všedše mládenci špehéři, vyvedli Raab a otce jejího, i matku její a bratří její i všecko, což měla, a všecku rodinu její vyvedli, a nechali jich vně za stany Izraelskými.

24 Město pak spálili ohněm, i všecko, což v něm bylo, stříbro však a zlato a nádoby měděné a železné složili na poklad v domě Hospodinově.

25 Raab také nevěstku, a dům otce jejího i všecko, což měla, živé zůstavil Jozue; a bydlila v lidu Izraelském až do tohoto dne, nebo skryla posly, kteréž poslal Jozue k shlédnutí Jericha.

26 Toho času vydal klatbu Jozue, řka: Zlořečený buď před Hospodinem muž ten, kterýž by povstal, aby stavěl město Jericho. V prvorozeném svém založí je, a v nejmenším postaví brány jeho.

27 Byl pak Hospodin s Jozue, a rozhlásila se pověst o něm po vší zemi.


Tolik hovoří Bible o TROUBÁCH Z JERICHA. a čistě z vědeckého úhlu pohledu nemusí jít o žádnou záhadu, a pouze o využití síly vibrace. Píše se zde navíc o arše úmluvy, jejíž přítomnost je nezbytná(?), možná je to jen talisman, možná generátor či zesilovač. V každém případě archa není pro vysvětlení jevu nezbytná.

Český jazyk zná úsloví: Rámus, že by zbořil Jericho. a je známý i vojenský povel "zrušit krok", který zabraňuje zničení mostu pomocí vibrace. A vibrace jsou stěžejní klíč i pro Trouby z Jericha.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře