Kabala

0

Hebrejský kořen QBL znamená "obdržet", proto podstata toho, co je známé pod názvem kabala, nese význam "obdržený". Podle rabínské tradice to Adama v ráji naučil archanděl Gabriel a dále se tyto znalosti šířily "ústním podáním". Tento hluboký a komplexní systém znalostí do sebe během času vstřebal perské, egyptské, řecké prvky, jakož i elementy gnosticismu a novoplatónství. Všechno bylo předáváno ústní tradicí až do roku 1280 n.l., kdy španělský kabalista Mojžíš ben Šemtob de Leon vydal knihu Zepher ha Zohar (Kniha jasu). Tento rozsáhlý komentář k Pentateuchu (Pěti knihám Mojžíšovým) byl prý vypracován legendárním rabínem Šimonem bar Jochaiem, který zemřel v extatickém transu o nějakých 1200 let dříve. Kniha Zohar se odklonila podstatně od ortodoxního judaismu a vytvořila základ pro vývoj kabaly v systém tak pružný a tak komplikovaný, že dnes je považován za samý střed západní tradice mystérií.

Kabalistické učení se soustředuje kolem piktogramu známého pod názvem strom života. Ten je také považován za základní plán celého vesmíru a duše člověka. Může být používán pro trénink mysli, jako prostředek k vytvoření vztahů mezi různými obory, filozofiemi, náboženstvími a mytologiemi, jako nástroj pro vyvolání duchovních sil. A také prostřednictvím své symboliky, mapy psyché, je použitelný pro řízené zkoumání vnitřních rovin a práci s nimi Podle kabalistické filozofie vyzařuje pozitivní existence negativního, neprojeveného stavu, jenž je racionální mysli nepochopitelný. Z tohoto neprojeveného stavu nekonečné nediferencované bytosti (en sof) vyrůstá deset sefirů (sfér nebo stavů bytí). Společně s dvaceti dvěma spojujícími pěšinami to zahrnuje všechny projevy ve všech formách od keteru po malchus, od nejvyššího k nejnižšímu. Je to proces, kdy božská energie plyne směrem dolů od jednoho sefiru k druhému po klikaté pěšině tzv. "zářící blesk". Každý sefir je spojený s ostatními ale sám o sobě představuje jedinečný stav projevené bytosti se zvláštními shodami - astrologickými, psychologickými atd. Piktogram se stává ještě složitější, je-li původní strom překryt ne jedním, ale hned čtyřmi duchovními světy Asijja (materiální svět), Jecira (svět formování), Beria (svět tvoření) a Acilut (nejvyšší svět, bydliště nestvořeného božstva).

Strom je rozdělen do třech pilířů: pasivní (vlevo), aktivní (vpravo) a střední. V kabalistické terminologii znamená postup po "střední cestě" hledání pokroku sjednocením extrémů ale nepodlehnutí jim. To znamená, že intelektuální život vyjádřený sefirem Houd (Merkur), je-li považován za cíl, ocitá se ve stejně špatné rovnováze jako Necach (Venuše). Oba jsou nejlépe vyváženi spojením se schopnostmi na "Kristově" rovině Tiferes v úplném středu prostředního sloupu.

Kabala

Sefiroty neboli sféry jsou stanoveny v sestupném pořadí následovně:
1. Keter, koruna, čistý jas, zdroj tvoření, jediný univerzální bod, kde vyvěrá životní energie do bytosti z neprojeveného - hlavy Boží a nejvyšší čákry, projevuje se v další sféře;
2. Chochma, moudrost zdroj síly, falus, přímá linka, stojící kámen nebo věž: iniciátor akce, stojící pod Keterem na vrcholku pravého sloupu milosrdenství, odkud vyvěrá energie;
3. Bina, porozumění, velká matka, prvotní oceán na vrcholku sloupu přísnosti, jenž zúrodněn a naplněn čistou spirituální energií z Keteru a Chochmy poprvé projevuje nějakou formu.

Tyto tři sefiry stojí nad Předělem, který odděluje myšlenku a formu. Tvoří trojici, triádu, tři v jednom, prvotní matrici, ze které vzniká celá materiální existence. Ale to ještě neznamená že kterýkoliv z nižších sefirotů by byl méně "duchovní". Tři tvoří jednoho.

Na předělu a středním sloupu zasahuje do obou částí skrytý, nesčíslný, mystický sefir daath, jenž je poměrně moderní koncepcí a je spojován s hvězdou Sirius a s pozitivní myšlenkou důvěry v budoucnost.

Ze sefiru Bina vystřeluje zářící blesk skrz Daath do:
4. Chesed, božská láska, čtvercový princip tvaru, struktura i organizace, také světový pořádek, kosmicky spojen s Jupiterem. Tento sefir je také nazýván vnímavá nebo soudržná inteligence, protože na této úrovni se nadpozemské síly přeměňují bylo předtím, udělanou práci. Přecházejí do toho, co je na pro tější straně chesedu.

5. Gevura (din), přísnost, Mars, záplava energie, destruktivní v tom, že boří, co vytvořil Chesed, vyměřená a rozdělená pro další reflexi do mnohonásobnosti. Představa válečníka ve vojenském voze jako na tarotové kartě. Z Pachadu se energie odráží šikmo dolů do;
6. Tif'eret, krása, úroveň Kristova vědomí a střední sefir stromu vyvažující do rovnováhy to, co leží nad ním, s tím, co leží pod ním touhy lidského světa s poklesem ducha. Proto je také nazývána zprostředkující inteligencí. Je to stav sebe sama v harmonii v pozici šikmo nahoře;
7. Necach, krásná, nahá žena, Venuše: dynamický sefir, ve kterém se láska sefiru Tif'eret přenáší do mnohonásobnosti přírody ve všech podobách, laskavá nebo krutá ale marnotratná, vytvářející přírodní síly, jež jsou vnímány lidskou představivostí jako bozi a bohyně, od kterých se přechází příčně k;
8. Hod, sláva, oboupohlavní Merkur intelektu, sefir, ve kterém muži formulují představy z beztvarých pravd vztažených k nadpozemským krajům. Tyto představy nevznikají ze zážitků fyzického světa, ale sestupují z vyšších sefirotů. Z Hodu se kreativní energie vrací zpět do středního sloupu k;
9. Jesod, éterický základ fyzické Země, soustrojí sil, jež koordinují výskyt fyzických forem, zdroj fyzična, nevědomé a reprodukční energie, které vedou k
10. Malchut, království země. To jest přímý protiklad Keteru, nejhlubší bod tvoření a přesto hrající svoji úlohu v každé úrovni a se vším, co z nás dělá to, co jsme, a povznáší nás.

Ale to neznamená zatracení. Neboť kabala na rozdíl od ostatních filozofií, nepohrdá materiálním životem sefiru Malchus. Naopak úhelný kámen kabaly spočívá právě v tom, že duch musí sestoupit až ke hmotě, že lidský osud musí být plně realizován v Malchusu, než je možný další pokrok. V tomto je kabala zajedno s křesťanstvím ačkoliv dospívá k poznání ne skrze víru, ale skrze gnosi.

Takto je prezentován ve stručnosti tak hluboký model skutečnosti, že je schopen pojmout do svých existujících tezí moderní postuláty fyziky vysokých energií nebo teorie supervláken.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře