Helena Blavatská

0

Učitelů jest mnoho, ale Mistrovská duše jest jedna.

Mnohokráte se opakující myšlenky a touhy, vytvářené svobodnou vůlí, se stávají zvykem.

Touha je mohutná síla, která se rozlévá po celém vesmíru a projevuje se ve všech procesech přírody jako přitažlivost částic.

Touha a vůle jsou pouze dva póly jedné a téže síly.

Touhy spojují člověka s předmětem touhy.

Nečinnost, založená na sobeckém strachu, přináší jen ovoce zlé.

Ustup ze slunečního světla do stínu, aby tam měli místa i jiní.

Nástrojem spasení člověka je jeho vůle.

Nemůžeš-li býti sluncem, buď alespoň skromnou oběžnicí.

Na pepřovníku nevyrostou růže. A také sladká stříbrná hvězda jasmínu se nepromění v trny nebo bodlák.

Střední F na klavíru může býti považován za základní tón přírody.

V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.

Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti.

Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti. Vzniká nepřetržitý řetěz příčin a důsledků, jejichž realizace představuje život vesmíru.

Buď pokorný, chceš-li dosáhnouti moudrosti: Buď ještě pokornější, když jsi moudrost ovládl.

Tkaninu lidského osudu si člověk vytváří sám – z nesčetných nitek, splétajících se do pro nás nepostižitelně složitých vzorů.

Činnost je silnější, než osud.

Svobodná vůle člověka mu vytváří omezení, která nazývá svým osudem.

Čím více se odvažujeme, tím více dosahujeme.

Neúspěch je úspěchem a každý vážný pokus dobývá v jisté době odměny.

Stav, ve kterém se v každém daném okamžiku nacházíme, je určen přísným zákonem spravedlnosti a nikdy není závislý na náhodě.

Člověk sám bude takový, jaké jsou jeho myšlenky.

Mysl jest jako zrcadlo - zatím kdy odráží obraz, shromažďuje se na něm prach.

Mysl je velikým vrahem skutečnosti.

Každá naše myšlenka, každý cit a každý skutek vychází z minulosti a má vliv na budoucnost.

Sladké jest ovoce klidu a osvobození.

Vyhýbej se nevědomosti a stejně se vyhýbej klamu.

Hmotné oči musí oslepnout ke všemu klamu.

Karma představuje souhrn veškeré činnosti člověka.

Nepřej si ničeho. Nehněvej se na karmu, ani na přírodní neproměnlivé zákony.

Konkrétní lidský život není izolovaný, zakončený, ale je výsledkem předcházejících životů a zároveň je zárodkem budoucích životů v řetězu posloupných inkarnací.

Vyhýbej se chvále, chvála vede k sebeklamu.

Genius jest bez výjimky talentem nebo schopností, přinesenou z jiného zrození.

Cesta ke konečné svobodě jest ve tvém já.

Cesta je pro všechny, ale prostředky k dosažení cíle se ruzní podle poutníků.

Nedopusť žhavému slunci vysušiti jediné slzy bolesti, dokud jsi ji sám nesetřel z oka trpitele.

Hořké vlny oceánu - obrovské moře bolesti, které vytvořily lidské slzy.

Poutník, který chce ochladiti svoje unavené údy v tekoucích vodách, ale neodváží se ponořiti do nich ze strachu před proudem, vydává se v nebezpečí, že podlehne horku.

Naše skryté myšlenky usměrňují naprosto přesně naši vůli a okamžik jejich naplnění není ničím jiným, než otázkou času.

Život v neviditelných světech je nám skryt, protože jsou jeho projevy pro naše vědomí přespříliš jemné a rychlé.

Kapka se vrátí tam, odkud vzešla.

Pouze ve zklidněném duchu se otevírá pravda. Odráží se v jeho hloubce, jako se nebesa odráží ve světlých vodách tichého horského jezera.

Za hranicemi dosahu našeho vědomí existuje pro nás neviditelný život.

Znič v sobě žádost, ale když jsi ji zničil, měj se na pozoru, aby z mrtvých zase nepovstala.

Čisté vody věčného života, jasné a křišťálové nemohou se mísiti s bahnitými proudy, které pohání bouře monsunu.

Podle učení starých mudrců je člověk obdařen nesmrtelným duchem, který pochází od Boha a obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti v zárodku.

Odvrať svoji tvář od světských šaleb; nedůvěřuj svým smyslům; jsou nepravé.

Hmotné já a duchovní já se nemohou nikdy setkati. Jedno z těchto dvou však musí zmizeti, neboť pro obě není místa.

Nevědomost jest jako uzavřená nádoba bez vzduchu a duše jest jako pták v ní uvězněný.

Tvoje tělo není tvým Já, tvoje Já existuje samo o sobě bez těla a nedotýká se ho ani chvála ani hana.

Nemůžeš jíti po cestě, dokud jsi se sám nestal Cestou.

Skutky člověka určují vnější podmínky jeho následné inkarnace.

Lampa hoří jasně, když jest knot i olej čistý.

Bojuj se svými nečistými myšlenkami než tě přemohou.

Člověk je výtvor přemýšlení. Ó čem přemýšlí během tohoto života, tím se stává během příštího.

Myšlení utváří charakter člověka.

Vše, co člověk znamená nyní a co bude znamenat v budoucnu, je důsledek jeho činnosti v minulosti.

Nauka oka jest pro zástup, ale nauka srdce jest pro vyvolené.

Všechny síly a schopnosti člověka nejsou ničím jiným, než výsledkem jeho předcházejícího konání a zároveň příčinou jeho budoucího osudu.

Síly člověka mají vliv nejen na něho samotného, ale i na okolní prostředí, přičemž neustále proměňují jak jeho samého, tak i prostředí.

Střez v sobě nižší, aby neposkvrnilo vyšší.

Nesmíš dovoliti, aby si tvoje smysly učinily z tvé mysli hřiště.

Buď jako oceán, který do sebe přijímá veškeré potoky a řeky.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře