Oldřich Eliáš

0

Telekinese — pohybování předměty na dálku bez doteku normálních údů média.

Magie jest věda o příčinách veškerého Bytí.

Magie a náboženství vyvíjejí se dlouho pospolu, avšak magický ráz zpočátku u obou převládá.

Na počátku dějin všech ras a národů se setkáváme s magii jako již hotovým systémem.

Magie jest svatou Vědou, prýštící z duchovního sebepoznání Božského Člověka.

Magie jest nejvyšší naukou o silách.

Magie jest věda o pravdě a světle.

Magie uvolňuje a napomáhá účelům Bytí.

Magie je nauka učící, jak lze libovolně měniti příčiny Bytí.

Fetišem může být kterýkoliv předmět na světě.

Astrologie jest tudíž nejen vědou, nýbrž i uměním.

Alchymie symbolická nepracuje s hmotami v přírodě mimo člověka.

Alchymie symbolická nepracuje s hmotami v přírodě mimo člověka.

Magie černá jest vědomé použití magických prostředků ke škodě, nebo dokonce záhubě druhého.

Metagrafologie — připojuje jasnovidný prvek ke zkušeností získaným poznatkům obyčejné grafologie. — Podobně by se dalo mluviti i o: meta-chiromantii, meta-kartomantii, meta-rhabdomantii, a pod., kde výsledky příslušných zjevů nedají se vysvětliti jen zkušeností, zručností, nebo počtem pravděpodobnosti.

Xenoglossie — jest normálně nevysvětlitelná schopnost médií mluviti cizími jazyky, médiu v normálním stavu dokázatelně nepovědomými. Jest to častý zjev zvláště při tak zvané posedlosti a býval právě z té příčiny uznáván katolickou církví za důkaz skutečné ďábelské obsesse.

Magie jest souhrn vědění a prostředků, umožňujících dynamisované vůli působiti na rychlejší vývin přírodních sil.

Okkultismus, již podle názvu — occultus: latinsky: skrytý — jest souhrn tajných theoretických nauk a praktických návodů k poznání a ovládnutí světa kolem nás.

Glossolalie — jest zjev více méně souvislého a rozumného promlouvání mluvících médií.

Obor Astromagie jest bohatý a stále se rozšiřuje.

Psychurgie jest magické umění vcházeti ve styk s duchovými bytostmi — s výjimkou vysokých Inteligencí řádu božského, — a užívati jejich pomoci radou i skutkem.

Praemonice — předtuchy o událostech přítomných, ale dosud neznámých, nebo též budoucích (jasnovidnost do budoucnosti).

Rádža-jóg znamená nepochybně v mystice poslední slovo, neboť sotva as může býti nalezen systém dokonalejší.

Cílem alchymie v době jejího nejznámějšího rozkvětu koncem středověku a v době renaissanční byla transmutace kovů neušlechtilých v ušlechtilé: zlato a stříbro.

Diapsychie — souhrn úkazů, plynoucích ze supranormálního působení dvou nebo více psych na sebe. Souhlasí celkem s dřívějším hojněji užívaným, byť ne zcela přesným názvem: telepathie.

Kryptosthesie — nadnormální postřeh smyslových vněmů buď zrakem (jasnovidnost), nebo sluchem (jasnoslyšení), také však čichem a dotyky.

Název mystika jest původu řeckého a odvozuje se buď od slovesa “mýo” — “zavírám oči”, nebo od slovesa “myéo”, “myó”, jež značí: “zasvěcuji”.

Parapsychologie jako věda sui generis, ne ovšem ještě pod tímto názvem, jest vlastně starší než spiritismus. Vznikla v poslední třetině osmnáctého století jako první pokus oficielní vědy, zaujmouti přijatelné stanovisko k magickým zjevům, když na svou dobu sensační léčitelské úspěchy Franze Antona Mesmera (1734–1814) staly se nadále nepopíratelnými.

Astrologie v obecném slova smyslu je z věd hermetických nejblíže vědám profánním, a pokud se omezí na oblast pouhé divinace, má největší naději státi se jednou vědou exaktní.

Nejmagičtější knihy nejsou psány písmem a slovy, nýbrž rýsovány v barevných křivkách.

Parapsychologie jest věda, která se snaží probadati a vysvětliti magické zjevy ve shodě se soudobým stavem poznatků exaktních a uznaných vědných oborů.

Ranou pro spiritismus stalo se počátkem tohoto století založení samostatného směru parapsychologického.

Astrologie vyhledává, srovnává a vysvětluje vztažnosti mezi ději tohoto fysického světa, a zjevy hvězdnatého nebe.

Spojení principů a zásad astrologie s principy a arkány vysoké Magie vznikla v novější době v lůně některých tajných řádů samostatná nauka, zvaná ASTROMAGIE, pýcha těchto řádů a pečlivé střežené jejich tajemství, z něhož na veřejnost, zejména do okkultní literatury neproniklo dosud ničeho.

Osobnost Mojžíšova jest nejvíce zastřena legendou. Jejími závoji ve vypravování Exodu probleskují však pozoruhodné podrobnosti.

Atheismus a posmívání se všemu nadpřirozenému stává se takřka modou.

Každý člověk dříve nebo později překoná, jak učí Kabbala, — následky svého hříšného jednání a dojde spásy.

Věděním a moudrostí, — tím se liší Kabbalista od obyčejného Mága nebo kouzelníka, pracujícího výhradně na úrovni astrálu a nižšího manasu.

Alchymie v užším slova smyslu jest po astrologii ze všech odvětví hermetické vědy nejblíže vědám obecným, uplatňujícím se v dílně fysické Přírody.

Spiritismus v užším slova smyslu jest víra ve svébytnou existenci lidských duchů neb duší, přežívajících smrt fysického těla, a zároveň víra v možnost styků těchto duchů s lidmi, žijícími na fysické úrovni.

Magie černá jest vědomé použití magických prostředků ke škodě, nebo dokonce záhubě druhého.

Název Kabbala, který dlužno správně psáti se dvěma “b”, jak doporučuje již Raymundus Lullus ve svém díle “De audito Cabbalistico”, — jest odvozen z hebrejského slovesa kábbal, jež značí: “od někoho něco přijímati” — v přesnějším a užším významu: — “jako tradiční, obecně nesdělitelné tajemství”.

Cílem alchymie v době jejího nejznámějšího rozkvětu koncem středověku a v době renaissanční byla transmutace kovů neušlechtilých v ušlechtilé: zlato a stříbro.

Magie jest souhrn vědění a prostředků, umožňujících dynamisované vůli působiti na rychlejší vývin přírodních sil.

Kabbala bývá nedosti zasvěcenými hermetiky považována pouze za pomocnou vědu magickou, zvláště pokud se názvem Kabbala míní toliko Kabbala hebrejská, t. j. více méně tajné magicko-mystické učení židovské.

Počátky theurgie nalézáme již v magických textech starobabylonských.

Největším triumfem psychurgie jest její oživnutí a přímo massové rozšíření po celém světě v oblastech křesťanství, pod názvem spiritismus.

Také v astrologii platí proto, že dokonalým Mistrem se člověk již narodí.

Výkonný obřad theurgie nazývá se rovněž jako v psychurgii: Evokací.

Theurgie jest vyšší formou psychurgie. Jejím cílem jest styk s inteligencemi vyššího řádu: s vladaři živlů a astrálu (Kámadévy), s božskými bytostmi Manasu, s anděli a démony planet.

Parapsychologové nejsou Mágy.

Všechny primitivní Magie jako africký Démonismus a asijsko-americký Šamanismus, jsou typickou psychurgií.

Astrologie jako věda převážně empirická, nevyžaduje zvláštních supranormálních schopností svých žáků, a po své stránce theoretické jest v základě všem přístupná a naučitelná.

V Magii ovšem ve většině případů nezáleží ani tak na původu určitého zjevu, jen když byl žádaný výsledek prakticky dosažen.

Ne všichni parapsychologové jsou racionalistickými agnostiky.

Alchymie v užším slova smyslu jest po astrologii ze všech odvětví hermetické vědy nejblíže vědám obecným, uplatňujícím se v dílně fysické Přírody.

Astrologie v obecném slova smyslu je z věd hermetických nejblíže vědám profánním, a pokud se omezí na oblast pouhé divinace, má největší naději státi se jednou vědou exaktní.

Pseudopodie, t. j. ektoplasmické, někdy zrakem nepostřehnutelné výrůstky — chapadla, až i materialisované ruce, jimiž se realisují rozmamté dotyky a pohyby předmětů mimo tělo média. Kriterium pro existenci takových pseudopodií bývá nejčastěji zjev že váha média se zvětšuje o váhu pohybovaných, nebo zdvíhaných předmětů (na př. stolku), může však selhati tam, kde se pseudopodie opírá pro zjednání lepší rovnováhy o zemi, zvláště při zdvíhání těžších předmětů.

Ektoplasma je hmotné vitální fluidum, stavební látkou pro těla fantomů.

Psychurgie jest tudíž vedle očarování, jehož podstatou je Fetišismus, nejstarší formou praktické Magie.

Astrologie vyhledává, srovnává a vysvětluje vztažnosti mezi ději tohoto fysického světa, a zjevy hvězdnatého nebe.

Materialisací se nazývá se skutečné zhmotnění těl “duchů” průběhem materialisační seance zvláště silných fysikálních medií.

Odstraňování různých předmětů ze zavřených schránek, neb místností může býti vysvětleno jen jejich dematerialisací. Stejně prostup nějakého předmětu deskou stolu bez jeho fysického poškození.

Dematerialisace: odhmotnění. O dematerialisaci se mluví také tehdy, kdy nedostačující síly média při materialisaci zjevů (duchů) jsou dočasně nahrazeny ztrátou váhy, nebo dokonce částí těla (nohou) média.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře