Karl Marx

0

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.

Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.

Statistika - první politická věda! Poznal jsem hlavu člověka, jestliže vím, kolik je na ní vlasů.

Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě neřekli dost.

Rozvod není nic jiného než prohlášení: toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.

Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!

Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.

Náboženské utrpení je současně výrazem skutečného utrpení a protestem proti skutečnému utrpení. Náboženství je vzdychem utlačeného tvora, srdcem světa bez srdce a duší podmínek bez duše. Je opiem lidstva!

Komunismus nezbavuje žádného muže možnost moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.

Britští vládcové Indie svým ostudným zanedbáváním všech zavlažovacích prací znovu způsobili, že v oblasti Patny vyvolalo dlouhé období sucha obvyklou epidemii cholery a hladomoru.

Historie všech dosud existujících společností je historií třídních bojů.

Jací jsou lidé, taková je i diskuse.

Demokracie je cestou k socialismu.

Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.

Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel.

Jestliže tvoří člověk jen pro sebe, může se stát slavným vědcem, velkým učencem, vynikajícím básníkem, ale nikdy nebude dokonalým, opravdu velikým člověkem.

Člověk by měl být tím, čím by mohl být.

Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však člověk sám.

Dočasné odloučení je dobré… i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu. I s city je tomu tak.

Utvářejí-li člověka okolnosti, je třeba dát okolnostem lidskou podobu.

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku.

Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.

Dosáhne-li kapitalista zisku, nemusí to nutně znamenat zisk i pro dělníka, ale ztrácí-li kapitalista, znamená to nutně i ztrátu pro dělníka.

Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.

Myšlenky, koncepce a vědomí, se první pohled přímo prolínají s materiální činností a materiálními styky, jsou jazykem reálného života.

Proletáři všech zemí, spojte se!

To, co máme, deformuje to, co jsme.

Ale každý třídní boj je boj politický.

Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.

Filosofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to - změnit ho.

Byrokracie miluje iracionálnost.

Sebeemancipace pracujících musí být aktem těchto pracujících samotných.

Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.

Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře