Karel IV.

0

Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.

Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti; neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností.

Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne.

Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla.

Lakomec nepanuje, nýbrž jest poddán vládě peněz.

Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jakož činí ti, jejichž Bohem jest břich a jejichž slávou a koncem jest hromadění hnisu.

Střezte se tudíž všeho hříchu ve věku útlém, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.

Hřích jest nemocí nakažlivou.

Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad životem vaším, dokud se neutečete ku prameni zbožnosti a milosrdenství.

Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati.

Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíce příliš na milost boží, protože boží Duch svatý se od vás vzdaluje.

Duch svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu, a nebude přebývati v tělech podrobených hříchu.

Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.

Tvář, kterou zříme v zrcadle, jest prázdná a není nic, tak také život hříšníků jest prázdný a není nic.

Co jest platna urozenost anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?

Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích.

Podobno jest království nebeské síti spuštěné do moře a shromáždivší v sobě ryby všeho druhu.

Jestliže jest tak nepatrné to, čím jsme zde, protože od Boha stvořeni a z ničeho jsme se narodili, a protože po tomto životě v nic se zas obrátíme, jest to tolik, jako bychom vůbec nebyli bývali.

Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože "se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení".

Mohlo by se vám líbit

Komentáře