Blaise Pascal

0

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.

Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.

Zvědavost jest jenom ješitnost. Nejčastěji toužíme věděti jenom proto, abychom o tom mohli mluvit.

Kdyby náš úděl byl opravdu blažený, nemusili bychom zábavou od něho odvraceti své myšlenky, abychom se učinili šťastnými.

Je to samotný boj, který nás těší, ne vítězství.

Ve víře je dostatek světla pro ty, kteří chtějí věřit.

Víra je moudrá sázka.

Víra říká správně to, čeho neříkají smysly, ale nikoli opak toho, co ony vidí. Jest nad nimi, nikoli proti nim.

Mizerná věda.

Kdo nám vyčítá nedostatky, zaslouží si naši vděčnost.

Všechno štěstí závisí na odvaze a práci.

I srdce má rozum.

Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí.

Spravedlnost je to, co je zavedeno.

Naše přirozenost jest v pohybu; úplný klid je smrt.

Raději mají smrt nežli mír; druzí mají raději smrt než válku.

Lahoda slávy je tak veliká, že ať ji připoutáme k čemukoli, i k smrti, máme ji rádi.

Příroda má přednosti, aby ukázala, že jest obrazem Boha; a vady, aby ukázala, že jest jenom obrazem jeho.

Příroda je nekonečná sféra, jejíž centrum je všude a obvod nikde.

Jen málo přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká jeho kamarád za zády.

Na konci každé pravdy je třeba dodat, že víme i o té opačné.

Děláme si modlu z pravdy samé, ale pravda bez lásky není Bůh, je to jen jeho obraz a modla, kterou nemáme milovat ani ctít.

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrt.

Pravda je v těchto dobách tak temná.

Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.

Každá věc je pravdivá nebo falešná podle toho, s které strany se na ni podíváme.

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.

Dvě věci řídí povahu; instinkt a zkušenost člověka.

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.

Nemoc je místo, kde se člověk učí.

Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni.

Muži pohrdají náboženstvím.

Pokud nesmíme jednat s jistotou, neměli bychom jednat o náboženství.

Lidé nikdy nedělají zlo tak úplně vesele, jako když to dělají z náboženského přesvědčení.

Jako tvoří móda půvab, tak tvoří též spravedlnost.

Věčné mlčení těchto nekonečných prostorů mě děsí.

Láska nemá žádný věk.

Láska dává ducha a udržuje se duchem.

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.

Pascal je myslitel hluboké skepse, který – podobně jako Descartes, i když jinou cestou – zoufale hledá pevný bod nějaké jistoty poznání i života.

Fantazie rozhoduje všechno.

Že domýšlivost jest spojena s bídou, toť svrchovaná nespravedlnost.

Jako si kazíme rozum, tak si kazíme i cit.

Poznání Boha je velmi daleko od lásky k němu.

Existují dva druhy lidí, které lze považovat za rozumné: ti, kteří slouží celým svým srdcem Bohu, protože ho znají, a ti, kteří ho hledají celým srdcem, protože ho neznají.

Je to srdce, které vnímá Boha.

Máme rádi bezpečnost.

Ateismus ukazuje sílu mysli, ale jen do určité míry.

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

Stoikové praví: "Musíte se pohroužit sami do sebe, tam najdete spočinutí." Není to pravda. Jiní praví: "Vyjděte ze sebe a hledejte štěstí v rozptýlení." Ale není to pravda: dostaví se nemoci. Štěstí není ani mimo nás ani v nás. Je v Bohu a mimo nás i v nás. ("Myšlenky")

Všechno lidské zlo pochází z jediné příčiny; neschopnosti člověka sedět stále v pokoji.

Do této souvislosti patří i slavná „Pascalova sázka“: protože člověk nic neví jistě, měl by se chovat aspoň jako hráč a řídit se možnou výhrou. Ztratit nemůže nic, ale pokud má křesťanství pravdu, může nekonečně vyhrát.

Náš rozum je vždy klamán nestálostí vzhledů okolo nás.

Bezstarostně spějeme do propasti, když si dáme něco před sebe, abychom ji nemohli viděti.

Dvojí omyl: vyloučit rozum a nepřipouštět než rozum.

Trojí žádostivost vytvořila tři sekty, a filosofové neučinili nic jiného, nežli že hověli jedné z těch tří žádostivostí.

Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají se jí jenom potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch; ale jinak ji opouštějí.

Mnohem více bych se bál mýliti se a zjistiti, že náboženství křesťanské je pravé, než nemýliti se ve víře v jeho pravost.

Je to strašný pocit, když se člověku ztrácí všechno, co měl.

K řízení kormidla lodi nevolíme z cestujících toho, kdo je z nejlepší rodiny.

Nikdy nepášeme zlo tak zúplna a tak vesele, jako když je pášeme vědomě.

Poznání Boha bez poznání naší bídy rodí pýchu. Poznání naší bídy bez poznání Boha rodí zoufalství. Poznání Ježíše Krista tvoří střed, protože v něm nalézáme i Boha i svoji bídu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře