Abd-ru-shin

0

Zlato je zlatem, nechť je má v rukou kníže nebo žebrák.

Vědomosti jsou to, co může pochopit mozek.

V umění má rozum nezvratně až druhou roli.

Spoutáváte se vším, čemu se snažíte naučit.

Tvrdohlavost je jen jednou z nejneklamnějších známek skutečné hlouposti a omezenosti.

Kam se podíváte je jen touha po pozemské povrchnosti! A všechno za předstíraného uctívání Boha!

Láska se nedá oddělit od spravedlnosti, obě jsou jedno!

Lidé, probuďte se z olověného spánku!

Smrt je jedna z mála skutečností, nad kterou nepanuje žádný spor.

Duše dítěte není ničím jiným než hostem u svých rodičů.

Peklo samotné je jen výplodem lidských duchů, je závislé na chtění lidí.

Peklo není žádné Boží zařízení, nýbrž dílo lidí!

Vytváříš-li myšlenky, používáš Boží sílu, se kterou jsi schopen dosáhnout nejčistšího a nejvyššího!

Každá vámi vytvořená a vyslaná myšlenka přitahuje na své cestě všechno stejnorodé, nebo ulpí na jiných stejnorodých myšlenkách.

Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak nemá žádnou hodnotu, a proto také žádný účinek.

Otčenáš ukazuje člověku celé evangelium ve zhuštěné formě.

Udržujte krb svých myšlenek čistý, a cvičte se pak v první řadě ve veliké moci mlčení, chcete-li se dostat vzhůru.

Největším nepřítelem člověka je lež.

Nedbejte na spory církví. Veliký nositel Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Boží Láska, se neptal po vyznání

Spravedlnost je láska, a láska opět spočívá jen ve spravedlnosti.

Opravdová láska nikdy nemyslí na sebe sama, nýbrž vždy jen na prospěch milovaného.

V tajemství velikého bytí je láska jako nejvyšší síla, jako neomezená moc!

Dokonalost je totožná s nezměnitelností.

Zlo se vytváří stejně čistou Boží silou jako dobro.

Dějiny stvoření v bibli se netýkají země.

Cudnost je vlastnost čistě duchovní, nikterak tělesná.

Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě, musí jí sám objevit, chce-li po ní bezpečně putovat.

Církev a Bůh nejsou jedno.

Bůh je Božský a ne duchovní!

Co člověk zasévá, to mnohonásobně sklidí!

Nežijete-li přítomností, tak nemůžete uzrávat, neboť zrání na prožití závisí.

Náboženské vyznání jsou pouta svobodného lidského ducha, zotročení Boží jiskry sídlící ve vás.

Ve skutečnosti jest pouze jeden nepřítel lidstva na celé čáře a to; neomezená vláda rozumu!

Omyl je u citu úplně vyloučen.

Sejmete-li s hnízda jedovatého hada ochrannou pokrývku a on pozná, že jest tím pojednou odkryt, bude samozřejmě hledět skočiti po této bezohledné ruce, aby do ní kousl.

Učením se ustavičně vtěsnáváte do cizích forem, které vymysleli druzí, ochotně se připojujete k cizímu přesvědčení a osvojujete si jen to, co oni prožili v sobě a pro sebe.

Čím hutněji se nahoře jako povrch sráží nečistá pěna, tím čistší a jasnější bude pod ní hlavní část.

Jásejte vy nevědomí a slabí, neboť je vám dána táž moc stejně jako silným!

Ježíš z Nazaretu, Syn Boží, nebyl vzkříšen tělesně!

Není žádný tento a onen svět, ale jen jedno jednotné bytí!

Býti materialistou není chválou. Jest to vysvědčení o zmrzačeném mozku.

Z podstaty druhu nemůže povstat jiný druh, který nemá s prvním nic společného.

Buďte jako děti!

Člověk se může rozhodnout myslet dobře nebo zle, a může tím Božskou sílu vést k dobru nebo ke zlu!

Co k sobě usiluje duchovně, projeví se nakonec také fyzicky, protože všechno duchovní proniká do hrubohmotného.

Člověk, který zůstane vnitřně spoután, bude věčně otrokem, i kdyby byl králem.

Lidé jsou až na několik výjimek v bezmezném a pro ně neblahém omylu!

Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostat kupředu.

Jak vy chcete, tak se vám stane!

Cesta k Nejvyššímu je připravena před každým člověkem! Učenost není branou, která k ní vede!

Tělo je statek svěřený Stvořitelem, jemuž je člověk zavázán o ně pečovat.

Co je dobré a co je zlé, to cítí každý nevysloveně až do konečků svých prstů.

Zaséváte-li pšenici nemůžete sklízet žito a rozséváte-li žito, nemůže vám vzejít rýže!

A přece je lidstvu vzestup možný jen skrze plné pochopení, nikdy skrze slepou, nevědomou víru!

Mnohostrannost modlitby je vždy oslabující.

To, co dnes cítíte ještě jako pravdu, poznáte zítra již jako omyly, abyste později v těchto omylech opět objevili zrnka Pravdy!

Jen úplné pochopení bez mezer je totožné s přesvědčením, které jedině má duchovní hodnotu!

Člověk nese duchovně zodpovědnost za vše, co koná.

Kdo přijímá a vyznává jako své přesvědčení důležité věci, aniž se ptá, ukazuje tím bezmeznou lhostejnost, avšak žádnou pravou víru.

Osud lidí, stejně jako národa a nakonec celého lidstva je srovnatelný svlakem, který stojí a čeká na jednokolejné dráze před odbočkami kolejí vedoucích do všech směrů.

Užitečné může být lidem ve skutečnosti jen něco, co jim pomůže vzhůru nebo alespoň k tomu ukáže cestu.

Pravé vědění nesmí mít zapotřebí, činit se nesrozumitelným.

Lidé si formují svého Boha tak jak oni sami ho chtějí míti.

Udržuj krb svých myšlenek čistý, založíš tak mír a budeš šťastný!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře