Jean Paul

Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.

Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

Deset polibků se zapomene snadněji než jeden.

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.

V manželství není větších chyb než těch, které se opakují.

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Muži milují spíše věci, ženy osoby.

Šťasten, kdo nerozumí aforismům!

V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.

Kdo nemá odvahu být po svém ztřeštěný, má sotva odvahu být po svém chytrý.

Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.

Člověk si myslí, že jde tam, kam jde.

Často hájíme některou věc slabými důvody, protože ty nejsilnější se neodvažujeme vyslovit.

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.

Smutné stáří není nedostatkem radosti, ale zastavením naděje.

Lidé častěji lichotí, než chválí.

Pojetí dobra a zla jsou u dětí výsledkem morálního ovzduší, které dýchají.

Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

Dokažte svá slova činy, nikoliv dalšími slovy.

Není lepší prostředek útěchy po ztroskotání plánu, než vymyslet okamžitě nový.

Čím mladší, jednodušší a zbožnější národ, tím více lásky ke zvířatům.

Neodvolatelné rozkazy musíme udělovat nejmírnějším hlasem.

Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.

K nikomu není tak těžké být pokorný jako k někomu, kdo nás nenávidí.

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.

Z malého trýznitele zvířat vyroste zatvrzelý a ukrutný muž.

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let.

Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat.

Mocné ideje oslabují paměť.

Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.

Je velkým omylem, domníváme-li se,že druhý nepostřehl to, co jsme sami postřehli.

Po velkém hříchu se každý bez rozpaků dopustí malého, aby zakryl ten velký.

Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.

Žádná žena nemůže nikdy oblékáním získat tolik, kolik ztratí, když ji při tom pozorujeme.

Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.

Každý, kdo něco uhádne, se diví, když to uhádne i druhý.

Spravedlivá Nebesa! Z kolika hodin plných muk zvířat spájí člověk jedinou minutu potěšení pro jazyk!

Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.

Hlupáci považují všechny jemné lidi za falešníky.

Koho žena miluje, toho miluje bez přestání; muž má mezitím leccos na práci.

Člověk musí mít před sebou buď velké cíle, nebo velké lidi, jinak jeho síly vyprchají jako síly magnetické střelky, když dlouho je od vrácena od správného směru.

Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.

Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.

Všechny básníkovy čtenářky jsou jeho tajnými milenkami.

Lidé s omezenými silami a omezenou fantazií jsou schopni, jakmile jejich fantazie zbují, mnohem větších divokostí než člověk s velkou fantazií a silou.

Hlava se vždycky mění, dobré srdce málokdy.

Utrpení jsou jako bouřkové mraky, v dálce vypadají černě, nad námi sotva šedé.

Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.

Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.

Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají dvě ženy.

Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal.

Žádné sliby se nedodržují hůře a s větším zpožděním než ty, u nichž není stanoven čas.

U jiných milujeme dokonalost, u sebe jen sebe.

Dobré činy nás zušlechťují, jsme synové našich vlastních skutků.

Jedno pokolení neodpustí druhému jen vlastní chyby.

Raději lichotíme než chválíme.

Veselost je nebem, pod kterým se všechno daří.

Abychom dospěli k pravdě, měli bychom se všichni snažit hájit mínění odpůrců.Komentáře: Jean Paul