UFO

0

Zprávy o UFO (anglicky Unidentified Flying Objects česky neidentifikovatelné létající objekty) jsou staré jako lidstvo samo. Středověký irský zápis (také zaznamenáno v norském Speculum Regale ve 13. století) popisuje, jak "jednoho dne mniši z Clonmacnoise pořádali schůzi v kostele a uprostřed debaty spatřili lod, která plula nad nimi ve vzduchu, jako by plula na moři Když posádka lodi uviděla schůzi a obydlené místo pod sebou začala spouštět kotvu a ta se dotkla podlahy kostela a mniši se jí chopili. Po kotvě sestoupil muž dolů z lodi a plaval, jak by byl ve vodě, až dosáhl kotvy. Mniši ho tahali dolů. "Proboha, nechte mě jít!", říkal jim muž, "Vždyť mě utopíte." Potom je opustil, plaval ve vzduchu jako předtím a vzal si kotvu s sebou."

Moderní kult UFO započal 24. června 1947. Obchodník Kenneth Arnold letící ve svém soukromém letadle uviděl devět zářících disků letících blízko Mount Rainier, Washington State USA. Později řekl reportérovi, že se tyto disky pohybovaly jako talíře hozené přes vodu.

UFO

Počáteční zpráva o "létajících talířích" získala důvěru v lednu 1948, když kapitán amerického letectva Thomas Mantell pilotoval stíhačku Mustang mezi státy Georgia a Kentucky a pronásledoval bílý předmět. Vystoupal příliš rychle, příliš vysoko a ztratil vědomí. Jeho letadlo se zřítilo kolmo dolů. Pozorování UFO se tak znásobila, že vyšetřování amerického letectva v roce 1952 případu Mantell bylo rozšířeno do projektu Modrá kniha. Celé zkoumání vyústilo v roce 1968 Condonovou zprávou, která vysvětlila nebo popřela všechna pozorovaní UFO jako žerty, iluze nebo chyby. Astrofyzik Allen Hynek, jenž byl autorem definice systému blízkých setkání, dokud pracoval jako konzultant projektu Modré knihy, později ujišťoval o tom, že projekt byl ututlán.

Ale za jakým účelem? Proč? Jsou čtyři možnosti. Za prvé autoři projektu zatajili informace, aby se vyhnuli sociálním nepokojům. Za druhé z toho mohli být tak zmateni, jako kterýkoliv laik, ale nepřiznali to. Za třetí museli popřít důkaz, který napadá nebo uráží jejich systém víry. A za čtvrté, UFO jsou čistým výplodem imaginace nebo hysterie.

Ať je pravda jakákoliv, v polovině 50. let se zprávy o pozorování UFO staly bestsellery. Jako třeba vyprávění George Adamskiho, který tvrdil, že se setkal s Venušany na Kalifornské poušti a navštívil lunární základnu UFO. Hollywoodské filmy typu Invasion of the Bodysnatchers (Invaze zlodějů mrtvol) a Red Planet Mars (Rudá planeta Mars) využívaly paranoie z komunismu. Mezitím byly čím dál více pozorovány nejenom létající talíře, ale i létající doutníky (mateřské lodě průzkumných talířů). Nejen pozorování ale i fyzické kontakty a dokonce únosy se znásobily.

UFO

Fyzické kontakty, případně únosy se většinou vyskytují u jednotlivců, kteří jedou sami autem nebo jsou sami tu noc před setkáním. Objevují se výpadky elektrického proudu, čas je odhadován zkušeností, pozdější sbírání (v hypnóze) pohřbených vzpomínek se týká lékařských a sexuálních experimentů, kterým byli vystaveni od svých únosců. Brazilský farmář Antonio Villa-Boas tvrdil, že ho vzali do talíře, kde dva malí mužíci mu nabrali vzorky krve a potom ho představili krásné nahé dívce, která neměla rty a ta ho svedla. Jeho případ jako ten Berneyho a Betty Hillových, nebo (novější) Whitleyho Streibera, je stejně archetypální jako případy, ve kterých těm, co byli kontaktováni (jako Adamski), je poručeno, aby varovali svět před nukleární energií.

Ačkoliv tento jev vypadá dosti moderně, poměrně záhy se zjistilo, že je popsán v různých časových obdobích po celé zeměkouli. Zápis z Clonmacnoise není jediný. Četné zprávy z USA pocházejí z roku 1897 a hovoří o pomalu letící vzducholodi ze které jednou sestoupil muž po laně. Termín "létající talíř" byl použit v roce 1878. Japonské záznamy z roku 1180 se zmiňují o létající "keramické lodi". Změnila náhle kurz a zanechala za sebou zářící stopu. Středověké francouzské kroniky mluví o mužích na "lodích z oblaků". V roce 1491 sedm mužů "vytvořených ze vzduch" a se "svítícími botami" navštívilo Facia Cardana v Itálii. Pohádky o létajících posádkách (vimana) se vyskytují v indické Mahábháratě a vize proroků, třeba Ezechiela a Enocha jsou citovany Blumrichem, Downingem, Drakem a von Dänikenem jako důkaz cizí intervence do lidských záležitostí v dávných dobách.

UFO

Cizí návštěvníci pocházejí většinou z Marsu, Venuše nebo hypotetických planet blízkých hvězd jako např. Siria. Cizím návštěvníkům jsou jednak přičítány neustálé zásahy do záležitostí člověka, ale je jim i přisuzováno (andělům, démonům, prvkům přírody, nadpřirozeným bytostem apod.), že šlechtili nebo geneticky měnili lidskou rasu. V Secret Places of the Lion (Tajných místech lva)< píše dr. George Hunt Williamson (přítel Adamskiho), jak mu "muži z kosmu" řekli prostřednictvím automatického psaní, že přišli na Zemi před 18 miliony let (tak Blavatsky datuje příchod "Pánů plamene") a Velkou pyramidu postavili před pouhými 24 000 lety.

Takové výroky jenom zamlžují už tak dost nejasný obraz. Jednotlivá data se od sebe natolik liší, že selektivně mohou posloužit jakékoli teorii.

Někteří spisovatelé trvají na tom, že UFO jsou nepřátelští a že pozorované objekty jsou průzkumné lodě připravující invazi. Jiní, třeba Brinsley Le Poer Trench (1911-1995, ufolog), hypoteticky předpokládají dva druhy 'lidí z nebes", jedny starověké a přátelské a druhé moderní a nepřátelské.

Carl Gustav Jung spekuloval, že UFO jsou symbolickým projevem obsahu lidského nevědomí "promítnutého na oblohu, kde disk nebo "talíř" představuje mandalu vyjadřující naši společnou hrůzu z Bomby a moderní vědy obecně. Přiznal však svoje rozpaky nad pojetím "materializovaného psychismu" - doslovný fyzický projev na obloze nevědomého lidského mentálního obsahu (Jako tomu bylo s viděními Fatimy v Portugalsku v roce 1917).

Později připustil, že některá UFO nemohou být vysvětlena pouze psychickými prostředky. Jeho teorie však stále přežívá v revidovaných "psychotronických" spekulacích Beardena a dalších pojednávajících o záhadách, jakými jsou kruhy v obilí nebo mutilace dobytka.

Teoretici duté Země, např. Richard S.Shaver, tvrdí, že UFO pocházejí z rozvinutých civilizací, které žijí uvnitř Země. Fanoušci bermudského trojúhelníku se domnívají, že tyto jevy pocházejí z jiných dimenzí nebo v důsledku časového posunu z Atlantidy. A John A. Keel upoután bizarními zprávami o "mužích v černém" zdůrazňoval podobnost mezi chováním UFO a starými pohádkami o nadpřirozených bytostech. Tvrdil že záhada UFO tu byla vždycky a lze ji dát do souvislosti se zvláštními "oblastmi oken" na Zemi, kde jsou tyto jevy vyvolávány geomagnetickými podmínkami. Také Jacques Vallée a John Michell často zdůrazňují podobnost mezi UFO a folklórními bytostmi. Magické létající plavidlo, krásné cizí bytosti, únosy lidí cizinci - nadpřirozenými bytostmi do jiných světů, kde vládnou jiné zákony, deformace času a prostoru - nic nového na světě.

Francouzský badatel Aimé Michel a jeho teorie "ortotenií" spojila UFO se spojnicemi propojujícími staré stavby. Nápad, že spojnice byly pozemskými siločarami, které byly využívány dávnými lidmi a návštěvníky v kosmických korábech, byla poprvé naznačena Lethbridgem a dalšími. Tyto úvahy se vynořily během šedesátých let a byly pozdě revidovány Paulem Devereuxem a dalšími.

Badatelé postavení tváří v tvář novému fenomenu UFO, který se objevil v roce 1947 (dva roky po Hirošimě), se rychle rozdělili do dvou táborů. První tábor trvá na objektivní vnější realitě UFO. Jsou to návštěvy bytostí z "vnějšího prostoru" se všemi důsledky hrozby a spasení. Ti, kteří patří k tomuto táboru, zastávají "mimozemskou hypotézu" (anglicky extraterrestrial hypothesis ETH), jež vysvětluje tyto jevy jako intervenci vyšších (božských?) bytostí, jejichž cíl je ospravedlněn ve srozumitelných lidských pojmech - např. dobytí, vzdělání, genetické experimentování mezihvězdná válka vyžadující příhodnou planetární pozici atd. Druhý tábor trvá na "psychickém" aspektu. UFO jevy vznikají ze zapomenutých archetypů pohřbených hluboko v kolektivním nevědomí. Ale co když (jak tvrdí Keel a Vallée) oba tábory vyjadřují aspekty širší pravdy, která spočívá za naším běžným chápáním?

Od šedesátých let obhájci psychicko-geofyzikálního přístupu spojili UFO se seismickými zdroji a lidským vnímáním výsledných jevů. Kanadští vědci Michael Persinger a Gyslaine Lafréniere prostudovali 1242 jevů UFO a vyvodili z toho, že "data soustavně ukazují směrem k seismicky vztaženým zdrojům".

Tito teoretici spojují vytvoření elektrických polí tlakem na nerostné krystaly s vnímáním jevů pozorovatelných nejenom jako sloupy světla nebo anomálie v podobě "kulového blesku", ale s přímou stimulací elektrických systémů přijímacího mozku, což vede ke snovým stavům a komplexní vizuální představivosti.

Je to důvod, proč události UFO jsou vnímány v kulturní terminologii kontaktovaného návštěvníci z kosmu pro moderní Američany nebo Evropany, panenka Marie pro katolíky, démoni pro středověké kabalisty nebo Isis pro starověké Egypťany?

V roce 1982 anglický badatel UFO Paul Devereux publikoval velmi rozpornou tezi spojující UFO nejenom s geologickými defekty a intruzemi, ale také s megalitickými kruhy, mohylami atd., které jsou situovány právě na takových defektních zónách (svatých místech), kde je výskyt UFO dokonce i dnes nejčastější.

Tato místa se podobají meridiánům v akupunktuře a představují specifické zóny, kde se projevují geomagnetické energie. Tady vybuchují "jevy UFO", aby spolupůsobily nejen s atmosférickými podmínkami, ale i s elektrickými poli lidského mozku. Tyto jevy jsou pružné jako "planetární ektoplazma" berou na sebe podobu, která je jim vnucena předem danou koncepcí, nevědomím nebo jiným stimulem pozorovatele. Tak vznikají objektivní formy, i když si pozorovatel neuvědomuje svou vlastní zaangažovanost v jejich tvorbě. Potom se jevy dostávají do podoby už dříve existujících nebo očekávaných archetypů (panna Marie, létající talíř), promítnutých pozorovatelem. Působí tu energie pocházející rovným dílem jak z hlubin naší planety tak z lidské mysli a jsou tak mocné, že rozumně je nelze plně pochopit. Takže zkušenosti s UFO, jak dokládá Devereux, jsou ve své podstatě psychického původu. To není tak strašné, máme-li chuť ztotožnit se s působícími silami. Ale vzhledem k našemu modernímu odmítání všeho "primitivního" nebo "pohanského" mohou docela dobře tyto zkušenosti ve svých důsledcích skončit terorem.

Devereux tak vztahuje UFO fenomena ke 'geofyzikálním znalostem a psychické expertíze' našich předků, kteří budovali systémy megalitů a spojnic. To je velmi zajímavá teorie. Může představovat kousek skládanky. Přesto stále tápeme v temnotách. A jevy UFO napínají naši představivost k prasknutí. Teorie vysvětlující záhadu UFO jsou užitečné jen pokud opatřují alespoň částečnou racionalizaci komplexu jevů, které se vysmívají veškeré racionalizaci.

Možná je daleko cennější, když jsou badatelé už dlouho zkoumající tento jev spíše zmatení. Nikdo neví, co vlastně UFO jsou, a proto se nazývají UFO. Je velmi lehké přijít s jakýmkoliv nesprávným vysvětlením nebo popřít skutečnou existenci tohoto jevu. Mnohem těžší ale je žít v soustavné nejistotě.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře