Tomáš Garrigue Masaryk

0

Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.

Bez zájmu (občanů) o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.

Boj, to není humanita.

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.

Člověk od přírody je jistě egoistou.

Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."

Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.

Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.

Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.

Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických báchorek a lupičských historek.

Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal.

Iluze máme každý, ale je otázka, mám-li vědomě dělat někomu iluzi, to jest lhát.

Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.

Je stejně potřebné přemýšlet o tom, jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak dobývat bohatství.

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.

Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu.

Jsou lidé, kteří nechtějí sebe znát; sebepoznání prý je těžké.

Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.

Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.

Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.

Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědení nemá na jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 72.

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Mravnost je poměr člověka k člověku.

Násilná revoluce branná nebrání politické svobody, naopak je poškozuje.

Nebát se a nekrást!

Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat…

Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.

Práce je to, co nikdo nechce dělat.

Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudíc podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti zrušeno. Neptejte se, jak mně bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval. Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než smrt; takový vrah se provinil na celém člověčenstvu. Ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní – budoucí věky budou mít víc možností prevence, nápravy a převychování – i jasnější poznání kriminální odpovědnosti.

Profesore Pekaři, vzpomínám často na Vás a naše styky. Byl jste hodný člověk. (k úmrtí historika Pekaře)

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi.

Smrt Františka Josefa (v roce 1916) nám zesílila posici; bylo všude, již od mnohých let, rozšířeno mínění, že se po smrti starého císaře Rakousko svou rozháraností rozpadne. (...) Smrt populárního císařského starce se zdála lidem být znamením a počátkem rozkladu jeho říše.

Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk. (o českých komunistech bránících zakládání legií v Rusku)

Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.

Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.

Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.

V tom chybují filosofové i theologové: theologie není náboženstvím, jen theorií náboženství; filosofie může nahradit theologii, ale nedovede nahradit náboženství.

Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce.

Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře