Giovanni Bosco

0

Vděčné srdce je vždycky dobré srdce.

Srdce nemilosrdně bije - pro druhého.

Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.

Práce je modlitbou.

Práce je modlitbou.

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.

Odpočineme si až v nebi...

Velká láska se rodí z modlitby, nikoliv z vášně.

Co je tělesná láska? Nic více a nic méně než božská čertovina.

Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe!

Malá láska je vrozena, velké se musí učit.

Milujeme jiné, protože v nich milujeme především sebe. Je to líc sebelásky.

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.

Svatost roste za tří předpokladů: 1. mít pořádek v sobě a kolem sebe, 2. dodržet dané slovo, 3. žít v radosti.

Bázeň Boží a časté přijímání svátostí – to je to, co v mladosti činí divy.

Když syn opustí své rodiče, protože je poslušný svému povolání, Ježíš Kristus zaujme jeho místo v rodině.

Dělejte dnes tak, abyste se za to zítra nemuseli stydět.

Nohama kráčejme po zemi, ale srdcem buďme v nebi.

Chcete vzít své peníze ne do hrobu, ne do věčného pekla, ale do věčného ráje? Dávejte almužny chudým, zvláště když jde o pomoc ve prospěch zdraví jejich duší.

Zdraví těla je v Božích rukou, zdraví duše v našich.

Žádné kázání není skutečnější než dobrý příklad.

Kdykoli se bude jednat o spásu duší, budu vždy ochoten trpět a snést jakékoli příkoří a pokoření.

Kdo chce účinně pracovat, musí mít v srdci lásku a při práci trpělivost.

Vyhýbej se špatné četbě. Kdybys narazil dokonce na věci lhostejné nebo zarážející, okamžitě přeruš čtení.

Nikdy nedělej něco, čeho bys v budoucnu litoval; dělej vždy to, co se ti v budoucnu může hodit.

Ten, kdo pohoršuje slovy, rozmluvami a skutky, není přítelem, ale ničitelem duše.

Není možné, aby ten, kdo je vděčný, neměl ještě jiné ctnosti. Zrovna tak jako ten, kdo zná ctnosti, aby je nepraktikoval.

Abychom konali dobro, vystačí mít trošku odvahy být připraven k přijetí jakéhokoli pokoření, neponižovat nikoho, být vždy milujícím.

Jsem lhostejný k pochvalám a kritikám, protože když mě chválí, mluví o tom, jakým mám povinnost být; jestliže mě kritizují, mluví o tom, jaký jsem.

Svátost oltářní je zdrojem veškerého požehnání a milosti.

Uznej, že řeholní život je životem neustálé oběti, a že každá oběť je štědře odměněna Bohem.

Ne všichni se mohou postit, podnikat dlouhé poutě ke chvále Boží, ne všichni mohou dávat bohatou almužnu; ale všichni mohou milovat Boha: stačí jen chtít.

Největším bohatstvím tohoto světa je svatá bázeň Boží.

Kde panuje pokorná poslušnost, tam triumfuje láska.

Nemůžeme očekávat pomoc Boží prozřetelnosti, pokud jsme leniví. Prozřetelnost nám vyjde vstříc, když uvidí naše hojné snahy směřující k Její Lásce.

Chcete se stát svatými? Dobře. Zpověď je zámkem k nebi a klíčem je důvěra ke zpovědníkovi. Je to prostředek, jak se dostat do nebe.

Ďábel má strach z radostného člověka.

Důvěřujte jako bez rozumu v Eucharistii a v Pannu Marii a uvidíte, co jsou zázraky.

Pýcha a neskromnost jsou dvě hlavní chyby, které ničí velikost duše.

Milovat znamená hledat štěstí toho druhého.

Nikdy neprosme o radu pochybující nebo neosvědčené.

Rodinné ovzduší přináší lásku a láska zase důvěru. Má-li tu být opět jedno srdce a jedna duše, je třeba pro lásku Ježíše Krista prolomit tu osudnou bariéru nedůvěry a nahradit ji srdečnou důvěrou. Bez srdečnosti je láska nepochopitelná. Kdo nechápe, že je milován, nemůže mít důvěru. Kdo chce být milován, musí ukázat, že miluje... Kdo ví, že je milován, miluje.

Nikdy o nikom nemluvte špatně. Nejlepší je vždy říkat dobré o všech a jestliže nemůžete mluvit dobře, raději mlčte.

Ten, kdo dá nebo dostane špatné rady, stane se sluhou a nevolníkem satana.

Neklesejme na mysli v nebezpečenstvích a těžkostech, modleme se s důvěrou a Bůh dá zaslíbenou pomoc tomu, kdo pracuje pro Jeho záležitosti.

Drahé děti, pamatujte, že základní věcí, jakou si napomáhá satan, když nás chce svádět ke zlu, je: Ach! Ale to je přece drobnost, která nemá žádný význam...

Nejjistějším způsobem, jak ovládnout hněv, je opozdit jeho výbuch.

Nezaměstnáte-li se vy sami, zaměstná vás ďábel.

Aby se mohlo napravit něčí jednání, nikdy nepatří dělat výčitky v přítomnosti druhých.

Láska si vždy najde důvod pochválit.

Smrt je pro toho, kdo má pokojné svědomí, potěšením, radostí, přechodem uvádějícím do věčného štěstí; a naopak pro toho, kdo má hřích na duši, je největším strachem, jaký může existovat, utrpením, zklamáním.

Je třeba pracovat tak, jako bychom neměli nikdy umřít a žít tak, jako bychom měli umřít každý den.

V těžkostech i utrpení nikdy nezapomínej na to, že máme velkou odměnu připravenou v nebi.

Odvaha darebáků vychází výlučně ze strachu jiných. Buďte odvážní a uvidíte, jak jim odpadávají křídla.

Aby bylo možno být v pokoji s Bohem a bližním, je třeba být nejprve v pokoji se sebou samým.

Pýcha je jako červ, který hryže a způsobuje, že ztrácíme zásluhy všech našich dobrých skutků.

Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.

Jestli chceš, aby tě poslouchali, snaž se, aby tě milovali. Jestli chceš, aby tě milovali, tak daruj lásku!

Lenoši pocítí velké výčitky svědomí na konci časů.

Buďte radostní, ale vaše radost ať je pravdivá, jako radost svědomí, v němž není hříchu.

Buďte opatrní v kritice skutků druhých a sami se ničím nechvalte.

Nestačí, aby byly děti milované, je třeba, aby to také věděly.

Ne jen bohatí nám prokazují dobro, když nás obdarovávají, ale i my prokazujeme dobro bohatým, když jim dáváme příležitost k dávání almužny.

Nikdy, ale opravdu nikdy nečti špatné knížky či noviny. Kdyby se ti někdy do rukou dostaly, odstraň je a vyhoď s takovým pohrdáním, s jakým bys odhodil trus.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře