František Bardon

0

Rozumná životospráva udržuje harmonii živlů v těle.

Vůle, intelekt a vnímání ve společném účinku vytvoří sebevědomí člověka.

Celý vesmír se rovná hodinovému stroji s kolečky do sebe zapadajícími a vzájemně na sobě závislými.

V univerzu není ani dobra ani zla.

Vědění, odvaha, chtění a mlčení představují čtyři základní pilíře chrámu Šalamounova.

Mezí věděním a moudrostí je ohromný rozdíl a mnohem snáze se získává vědění nežli moudrost.

Věda může sloužit jak dobru, tak zlu.

Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu.

S jakými myšlenkami se usíná, s takovými podvědomí pracuje.

Klíč k sebeovládání je v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu.

Každá příčina vyvolává příslušný účinek. Tento zákon platí ve všem za nejvznešenější a nejvyšší.

Podvědomí je podněcovatelem všeho toho, co si nepřejeme.

Člověku je osudem přesně na minutu stanovena hodina zrodu i smrti.

Každý náboženský systém má svůj dobrý účel a své určité poslání.

Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny.

Moudrost nezávisí ani na rozumu ani na paměti, nýbrž na zralosti, čistotě a dokonalosti každého jednotlivce.

Mlčení je Moc!

Ve skutečnosti je magie svatou vědou.

K svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a shovívaví, za to však neúprosní a přísní vůči sami sobě.

Láska je zákon, láska ovládaná vůlí.

Co jméno nemá, neexistuje.

Je nehoráznou chybou vracet se stále do minulosti a litovat toho či onoho. Jen slaboch stále naříká a chce být politován.

Dosáhnout můžeme všeho, co se týká ducha, duše a těla.

Člověk stvořen podle obrazu božího a sestává z těla, duše a ducha.

V univerzu není ani dobra ani zla.

Z dobra se radujte a ze zlého čerpejte ponaučení, ale nikdy nevěste hlavu.

Čas plyne jako voda a nikdy ho už nelze dohonit.

Hmotná úroveň podléhá času a prostoru.

Astrální a mentální tělo nezná čas ani prostor.

Hrubohmotný éter není ještě zdaleka zcela využit a budoucnost nás poučí, že bude možno přenášet nejen zvukové vlny, rádiu podobné a světelné vlny, podobné televizi, ale i jiné síly.

Zkušenosti ukázaly, že se lidé různých duchovních směrů vzájemně potírají. Jedni to činí z existenční zášti, druzí se domnívají být pokrokovější, moudřejší.

Myslete vždy jen šlechetně a čistě a snažte se přeměnit své případně vášně v dobré vlastnosti.

Vše, co bylo stvořeno, jak makrokosmos, tak i mikrokosmos, tedy velký a malý svět, se vytvářelo působením živlů.

Cholerická povaha vyvěrá z ohnivého živlu, sangvinická povaha ze živlu vzdušného, melancholická z vodního živlu a flegmatická ze živlu zemského.

Nikoho nekritizujme a neodsuzujme.

Univerzální zákony jsou od počátku světa až do konce neměnné.

Člověku je dáno pět smyslů, které odpovídají pěti živlům.

Je překrásnou a svatou povinností pomáhat svými silami trpícím.

Vědění je možno získat a nasbírat teorií, ale moudrost si osvojíme jenom zkušenostmi a poznáním.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře