Emanuel Rádl

0

Názory politických stran se rychle mění.

Češi i Němci byli ode dávných dob dvěma kmeny, které tak onak, přátelsky i nepřátelsky se stýkaly.

Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi.

Masaryk končí »Světovou revoluci« slovy, že smyslem našich dějin je Ježíš, nikoli Caesar.

Království Boží není sice z tohoto světa, ale jest pro tento svět. Na tomto světě, i v politice vnitřní a mezinárodní se uplatňují jeho zákony a jinak než prací na tomto světě se do něho nedostaneš!

Demokracie se stala vyznáním Evropy po válce.

Filozofie antická je jen zčásti krokem kupředu, z velké části byla úpadkovým jevem, nevyjímaje ani velkých filozofů, jako byli Platón. Křesťanství bylo správným pokusem o záchranu, ale od počátku podléhalo vlivu antiky, která jeho základy rozrušovala; historie zápasu křesťanství s antikou je historií středověké filozofie; antika zvítězila.

Dekret kutnohorský byl aktem násilným. Karel IV. založil univerzitu absolutisticky a proto nejspíš měl právo také jeho nástupce do jejího běhu absolutisticky zasahovat.

Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen v každém člověku samotném.

Rasové antipatie dřímající za Karla IV. probudily se znova, jakmile s jeho synem přišla opět slabá vláda.

Antipatie rasová je vlastností všech kmenů, zvláště na nižším vývojovém stupni

…hlásíme (se) k Masarykovi tím, že chceme, aby soudobé veřejné události byly příležitostí i látkou filozofického uvažování a formování otázek.

Středověk nespekuloval o věcech tohoto světa, tedy o problémech biologických, fyzikálních, chemických, nýbrž o metafyzických.

O příčinách velkých revolucí je mnoho teorií; zhýralost vyšších vrstev společnosti často se uvádí za příčinu jak revoluce bolševické, tak veliké revoluce francouzské, tak i revoluce husitské.

Revoluce jest elementární masové hnutí, v němž organizovaná společnost na čas ztratí hlavu a přírodní zákon (možno-li tak říci v opak k uvědomělému řádu lidskému) na čas nabude vrchu, dokud se ze zmatku nevykrystalizuje společenský zákon nový.

Jak zachránit civilizaci před rozkladem? To je zoufalá otázka naší doby, tím zoufalejší, že lidé necítí nebezpečí.

Pro dnešní svobodu vědy neměl středověk smyslu, ani jí nežádaje ani neprováděje; jinak však univerzita středověká vynikala nad univerzity dnešní svojí internacionálností.

Nejpřirozenějším mezinárodním jazykem pro nás je němčina.

Rozdíl mezi Čechem a Němcem je patrný (někdy, daleko ne vždycky) už v tváři (zvláště u dívek); Čech mívá výraz tváře měkčí, Němec ostřejší.

Slovanská bohoslužba byl obřad, při němž záleželo na mystické náladě, způsobené tímto obřadem, nikoli na obsahu slov, kterým by měl účastník obřadu rozumět.

Světová válka nás přesvědčila, že člověčenstvo dokonce nespěje k světovému bratrství, ale že se rozdělí na dva tábory národů: v jednom budou ti, kteří nespouštějí s očí ideál dobra ... v druhém budou národové, bojující za zlo i tenkrát, když pokrytecky předstírají opak.

Za staletého života v Čechách a na Moravě Němci zplodili mnoho dobrých pracovníků v duchovním životě, zvláště spisovatelů a vědců.

Národnostní otázka je otázkou světovou.

Pozemkový úřad byl nejdůležitější institucí po válce, ostře zasahující do majetkových poměrů velikého množství občanů.

Příčina, proč se moje názory zdají být paradoxní, je v dlouhé falešné výchově českého lidu.

Československý stát byl založen jako stát Čechů a Slováků s velkými minoritami Němců a Maďarů.

Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu.

Vědomí, že Češi a Slováci patří k sobě, se probudilo v XIX. století vlivem národnostní romantiky.

Pravda jest, že rodinný život byl v některých zemích otřesen; jako však není rozšíření lhářství a podvodu důkazem, že se má lhát a podvádět, tak překračování manželské věrnosti, množství rozvodů a nahrazování manželství animálním sexuálním životem neznamená, že by lidé nevěděli, že manželství je jedinou možností slušného společenského života.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře