Éliphas Lévi

0

Skutečný život naší individuality žije jen pamětí.

Veškerý život spočívá na smrti.

To, co my nazýváme smrtí, je pouhý přesun ze života do života, nikoliv však zničení!

Uvedení ženy v řád kněžský byl vždy sen falešných gnostiků.

Zlo jest nedostatkem dobra v bytosti.

Zlo existuje; pochybnost o tom je vyloučena.

Víra počíná tam, kde věda klesá vyčerpáním...

Věčnost je Bůh života, není bohem smrti.

Nedivme se ničemu a neobtěžujme nikoho svým utrpením.

Usmívá-li se na nás štěstí, použijme jeho rozmaru, aniž bychom příliš počítali se zítřkem.

Svoboda jest dobrovolná poslušnost zákona.

Nezapomínejme, že svoboda není povolení k vášním, nepodléhajícím zákonům.

Smrt jest narozením do nového života.

Konec věci jedné je počátkem života věci druhé, každá smrt je zároveň narozením.

Smích je víra v radost a zpívat znamená přivolávat dobro.

Slovo, to jest rozum, jenž mluví.

Nechtějme slávu, neboť všechna sláva je buď kříž nebo pranýř; spokojme se s osudem spravedlivých.

Sen o věčné noci je pouhá pomíjející slepota našich srdcí.

Rozkoš je úskalí člověka.

Zachovejme ve všem rovnováhu, neboť rovnováha je mír!

Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.

Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu.

Milujme krásy přírody a nepozorujme to, co je v ní ošklivé.

Bůh jest pravda, stín a světlo mají svůj původ v něm.

Zohar jest genesí světla, Sefer Jecira je žebříkem pravdy.

Proti pravdě se nehřeší beztrestně.

Příroda neplodí ani otroků ani králů, všichni lidé se rodí proto, aby pracovali.

Pověra má tuhý život.

Nesnažme se otvírat oči slepým; dejme jim jen opěrnou hůl.

Nespravedlnost jest podstatou lži; každá lež jest nespravedlností.

Náboženství jest láska k bližnímu; tato však neexistuje tam, kde vládne anarchie.

Božská rovnováha řídí a umožňuje věčnou matematiku.

Černou magii možno definovati jako umění vyvolati v sobě i jiných umělé šílenství.

Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.

Pravdy jsou jako světelné paprsky: skryté není ztracené a nalezené není vždy zcela nové.

Magie dokazuje pravdivost křesťanství.

Nespravedlnost jest smrt mravní bytosti, jako lež jest jed inteligence.

Duch lži jest duchem smrti.

Krása jest záře pravdy.

Svaté knihy indické byly napsány mnoho století před křesťanskou érou.

Egyptští kněží věděli více než my o tajemstvích života a vědy.

Nenosme v sobě zároveň sémě dobra a zárodky zla.

Dav si libuje v anarchii.

Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.

Bolest soustřeďuje.

Neraďme bláznům, nabídněme jim pouze rolničky.

Žádné zlo není tak strašlivé, jako anarchie.

Pythagoras vše odvozoval od tetrakty, jak nazýval čtveřici.

Arago pravil: Kdo mimo čistou mathematiku vysloví slovo >>nemožné<<, tomu chybí inteligence.

Ve světě, kde vše jest bohem, není zločinu ani ctnosti.

Každá vášeň milostná, která zachvacuje smysly, jest víření tohoto světla, které nás chce strhnouti v propast smrti.

Co záleží na tom, zda se duch zhmotňuje nebo hmota zduchovňuje, když uznáme, rovnost a plnou jednotu těchto dvou pojmů!

Každá koruna se láme, jakmile se protiví tiaře.

Život se projevuje a trvá rovnováhou; rovnováha jest tudíž zákonem nesmrtelnosti.

Platon má méně hloubky, avšak více výřečností než Pythagoras.

O článku víry se nediskutuje; buď se mu věří, neb nikoli; právě proto, že se vymyká vědecké zkoušce, jest to víra.

Běda těm, kteří vystavují očím bláznů božská tajemství!

Pochopení okultismu je věděním rovnováhy.

Nezničíte-li špatného proroka, pak musí zabíjeti.

Experimentátoři bažící po zjevech nadpřirozených vizí jsou sotva rozumnější než poživači opia a hašiše.

Každá lidská definice Boha jest prostředek náboženského empirismu, z něhož později pověra může přetvořiti ďábla.

Pythagoras učil, že slovo je číslem, ztělesněným ve formě.

Karel Veliký, jenž věnoval papežství trůn a od něho opět obdržel světovou velmoc, jest nejmohutnější osobností našich dějin.

Každá vzpomínka vytváří zrcadlový obraz, každé špatné přání představu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře