Zajímavé aspekty života

0

Bernoulliho zákon tvrdí, že tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí. Pokud plyn proudí trubicí dostatečnou rychlostí, tlak v tom místě se zmenší, že toho lze použít při odsávání. Na tomto principu pracují rozprašovače a malířské stříkací pistole.

Buys-Ballotovo pravidlo tvrdí, že na severní polokouli má tvář proti větru tlakovou níži napravo a na jižní polokouli je tomu obráceně. Jev souvisí s Coriolisovým jevem.

Coandův jev je tendence proudu kapaliny z trysky obtékat zakřivené plochy. Pojmenování vzniklo po rumunském vědci Henri Coanda, který tento jev v roce 1932 zaznamenal a popsal.

Coriolisův jev je setrvačná síla působící na tělesa a jev lze pozorovat v rámci planety Země, kde jsou rozdíly ve směru otáčení na severní a jižní polokouli, kdy se jakákoliv hmota odklání na severní polokouli doprava a na jižní obráceně. Vodní vír odtékající vody odpadem je pravotočivý na severní a levotočivý na jižní polokouli. Jev má silný dopad v meteorologii a oceánografii.

Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Foucaultovo kyvadlo je experiment potvrzující otáčení planety Země kolem své osy.

Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole. Důsledkem toho se hromadí na jedné straně látky záporný náboj a na straně druhé náboj kladný. Díky tomu, že póly mají různý potenciál, vzniká Hallovo napětí.

Kerckhoffsův princip říká, že bezpečnost šifrovacího systému by měla záviset na utajení klíče, tedy prozrazení principu šifrování by šifru nemělo ohrozit.

Koperníkův princip je poučka Mikuláše Koperníka, která tvrdí, že Země nezaujímá ve vesmíru význačné místo.

Magnusův jev je vznik boční síly při obtékání rotujícího tělesa plynem nebo kapalinou.

Murphyho zákony jsou soubory moudrostí, která nám ve zkratce říkají: "že cokoliv se může pokazit, tak se taky pokazí".

Occamova břitva je způsob řešení problémů, kdy ze všech možností je nejlepší ta nejjednodušší.

Paranormální jev je skutečnost u které není známo racionální vysvětlení.

Paretův princip, někdy Paretovo pravidlo, nebo pravidlo 80/20 formuloval italský ekonom Vilfred Paret a podle tohoto principu má 80% zisku firmy na svědomí 20% výrobků, 80% důsledků je zapříčiněno 20% příčin. Princip lze vysledovat ve všech odvětvím života.

Princip Anny Kareniny je princip, kdy k neúspěchu vede porušení některého faktoru a je založeno na citátu z knihy Anna Karenina od Lva N. Tolstoje: "Všechny šťastné rodiny jsou stejné, ale ty nešťastné jsou nešťastné každá svým vlastním způsobem".

Princip korespondence je chování kvantově mechanických systémů s velkým kvantovými čísly se limitně přibližuje k chování klasické fyziky. V podstatě ukazuje vztah mezi kvantovou mechanikou a zákony pana Newtona.

Rayleighův rozptyl je rozptyl světla na molekulách plynu případně na jiných částicích podstatně menších než vlnová délka světla. Důsledkem Rayleighova rozptylu v atmosféře Země je modrá barva oblohy.

Starkův jev je štěpení spektrálních čar v důsledku změny vlnové délky emitovaného fotonu způsobené působením příčného elektrického pole na atom.

Zeemanův jev je v atomové fyzice jev, při kterém dochází k rozdělení spektrální čáry na několik komponent v přítomnosti statického magnetického pole.

Zipfův zákon je označení pro pravidlo v analýze jazyků, které tvrdí, že všechny přirozeně vzniklé jazyky mají stejnou strukturu používání jednotlivých slov s pravidelně klesající křivkou. Například v textu je nejvíce používané slovo zastoupeno 100x, pak druhé nejčastěji používané slovo zde bude 50x, třetí 33x, čtvrté 25x, stejný zákon lze aplikovat pro jakýkoliv telefonní seznam a jakoukoliv psanou knihu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře