Řečnické figury

0
Figury

Řečnické či rétorické figury se používají pro vytříbenější jazyk, dříve se figury používaly v kazatelství nyní spíše v politických projevech, básnictví a rétorice obecně. Podle způsobu je můžeme dělit do různých kategorií.

Hromaděním hlásek

Aliterace - opakování stejné hlásky na začátku sousedních slov.
Příklad: Třista třicet tři stříbrných stříkaček

Figura etymologova - spojení slova a jeho odvozeniny.
Příklad: zabitý zabiják, skleněná sklenička

Paronomázie - hromadění stejných kořenů či kmenů slov, které nemusí být nutně významově příbuzné.
Příklad: Skleničko ty skleněná.

Hromaděním slov

Anafora: opakování téhož slova na začátku

Epifora - opakování slov na konci veršů nebo vět.

Epanastrofa - opakování téhož slova na konci verše a na začátku následného

Epizeuxis - opakování téhož slova v jedné větě (verši)

Enumerace - výčet

Hromaděním struktur

Chiasmus - kombinace paralelismu a inverze, opačný slovosled (typicky ABBA).

Paralelismus - opakování podobných syntaktických konstrukcí

Hromaděním významů

Amplifikace - opakování výpovědi z mnoha různých hledisek.

Gradace - zvyšování důraznosti slov jejich významovým hromaděním od nejslabšího k nejsilnějšímu (klimax). Opačné řazení se nazývá antiklimax.

Hyperbola - nadsázka, zveličení. (Př.: 100 jsem tě prosila!)

Litotes - zmírnění negováním opaku (nejsem s vámi nespokojen), opak hyperboly.

Pleonasmus - používání nadbytečných slov (viděl na vlastní oči, slyšel ušima, mokrá voda)

Tautologie - popis téhož sdělení více výrazy (Př.: napůl plná a napůl prázdná)

Slovosledné

Anakolut - vybočení z větné stavby - vsuvka

Anastrofa - obrácení pořadí slov pro zachování rytmu
Příklad: Moje žena milá

Elipsa - vynechání větných členů, které nejsou nutné pro pochopení celku
Příklad: Je osm

Inverze - změna gramaticky správného řazení slov pro zdůraznění či emocionálního podbarvení

Zeugma - sloveso má více předmětů, ale váže se jen k jednomu.

Syntaktické

Asyndeton -vynechání spojek pro zdůraznění jednotlivých prvků
Př.: Přijela Monika, protože chtěla.

Parenteze - vsuvka, vložení úvahy, často odděleno pomlčkami

Polysyndeton - nadbytečné množství spojek, často slučovací "a" a "i"
Funkce: gradace, zdůraznění

Řečnické

Antiteze - spojení slov protikladného tvrzení, nastavení situace, která je vzápětí popřena. Antiteze má tři fáze: První: A znamená B, druhá: A není B, třetí: je to vlastně C.

Apostrofa - oslovení nepřítomné osoby nebo předmětu (nelze očekávat odpověď)

Apoziopeze - neukončená výpověď, významově i intonačně

Dubitatio - předstírání slovní nemohoucnosti

Exlamace - zvolání
Příklad: Jaká krása!

Řečnická odpověď - odpověď na řečnickou otázku samotným tazatelem

Řečnická otázka - otázka oznamující cosi na co se neočekává odpověď, otázka někdy kladena rozkazovacím způsobem
Funkce: oznamovací, expresivní

Subiectio - otázka i odpověď zároveň

Mohlo by se vám líbit

Komentáře