Stefan Zweig

0

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její hrdost, urazit její stud...

Žádná neřest a žádná brutalita nezpůsobila tolik krveprolití jako lidská zbabělost.

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským.

Jedinec může vehnat masu do vášně, ale téměř nikdy se mu již nepodaří rozpoutanou vášeň opět spoutat.

Dlouhé utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.

Šťastný člověk nevnímá čas.

Když mají spolu lidé dobře vycházet, je nezbytně nutné, aby si každý zachoval svou svobodu.

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos a autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení.

Ze smutku se nezrodí žádný čin.

Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby si směl pojít tak, jak se mu líbí... a aby mu ostatní dali se svou pomocí pokoj.

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.

Cizoložství je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.

Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.

Dlouhé utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.

Národ nesnáší nic s takovou nevolí jako poplatek, který mu uloží cizí moc.

Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.

Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo.

Mudrc se nemá přít se zběsilcem...

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře.

Iluze není možné setřást tak lehce jako rtuť teploměru.

Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.

Historie vynáší vždy jen toho, kdo má úspěch.

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje.

Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

Cenzura je odevždy rodnou sestrou každé diktatury.

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem.

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne, nýbrž vždy až poslednímu, který jí dokončil.

Skvělí jsou vždy hrdinové, které nikdo nezná.

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.

Králové nemilují lidi, kteří je spatřili v jejich slabé chvíli, a despotické povahy nemilují rádce, kteří si třeba v jediném případě počínali chytřeji než ony samy.

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou skupinu ubožáků, aby si na nich kolektivně vybíjela nahromaděnou zášť.

Služba pochází od sloužení, a sloužení znamená být závislý.

Velký příklad vždycky buď zkazí, nebo povznese celou generaci.

Ideály jsou jen k tomu, aby se na nich vydělávalo.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře