Mao Ce-tung

0

Mnohá břemena, která jsou kladena na bedra žen musí být ulehčena.

Ženy representují velmi velkou produkční sílu v Číně, a rovnost mezi oběma pohlavími je jedním z cílů komunismu.

Revoluce je vzpoura, čin násilí, kdy jedna třída svrhne druhou.

Možná máte strach z potopení, ale nemyslete na to. Pokud na to budete myslet, tak se určitě potopíte.

Revoluce není večírek.

Politika je válka bez krveprolití, zatímco válka je politika s krveprolitím.

Moc je na konci pušky.

Marxismus se skládá z mnoha principů, ale v konečném důsledky mohou být všechny vyřčené jednou větou: vzpoura je správná.

Chudoba - to je dobrá věc.

Komunista musí být nezištný, a musí mít v srdci zájem a dobro mas. Měl by také být prozíravý.

Socialismus musí být vyvinu v Číně a cesta k úspěchu vede přes demokratickou revoluci, která dovoluje dlouhodobou konsolidaci mezi socialisty a komunisty. Je ovšem důležité sjednotit se se středními rolníky a naučit je, jaké jsou nevýhody a chyby kapitalismu.

Pro Čínu je nezbytné, aby získala na sebe odkázaný směr a postup revoluce v průběhu obvyklého směřování třídního boje. Současně je chybou pro jednotlivce, pokud vidí pouze statky a zboží a hledají chyby v systému.

Je zodpovědností každého a všech sebe sama se vzdělávat a studovat hlouběji marxismus a leninismus.

Revoluce není slavnostní večeře nebo psaní eseje nebo malování obrazu nebo vyšívání; nemůže být tak uhlazená, nenucená a jemná, tak klidná, vlídná, zdvořilá, ukázněná a shovívavá. Revoluce je povstání, násilný čin, jímž jedna třída svrhne jinou.

Čínská komunistická strana je jádrem komunistické revoluce a jejím základním principem je marxismus-leninismus.

Základem všeho je jednota mas, státu a strany. Současně může kritika zaujmout místo v soudružské linii, zatímco během ní je základem ochrana jednoty strany a mas. Toto je dialektická metoda.

Armády, která je chována v lásce a v respektu lidí, a vice versa, je blízko tomu, aby byla neviditelnou silou.

Je nezbytné pro studenty, intelektuály, vojáky a průměrné rolníky udržovat pozor a zapojovat se do politické práce. Toto je částečná pravda ve válečném období.

Imperialismus a všichni reakcionáři jsou papírovými draky Americký imperialismus a evropské a domácí reakcionářské síly representují reálné nebezpečí, a v tom ohledu jsou jako skuteční tygři.

Bojování je nepříjemné a nechtěné a lidé Číny preferují zdržení se takových aktivit. Současně jsou připraveni v návaznosti na svoji vlastní sebezáchovu bojovat proti reakcionářům a to jak domácím, tak zahraničním.

Arogance, nedostatek ve výkonech tedy neproduktivnost po periodě, která se vyznačovala prosperitou, sobectví, lenost a vyhýbání se práci a liberalismus jsou ďábelství bránící Číně v jejím rozvoji. Liberalismus je brán tak, že se jeden nebo skupina může vyhnout práci nebo konfliktu za účelem momentálního prospěchu, zatímco problém neustále roste.

Ačkoli nikdo z nás nechce válku a boj musíme být připraveni se bránit proti imperialistickým agitátorům.

Jsou zde přinejmenším dvě formy, dva druhy rozdílů: antagonistický který existuje mezi komunistickými zeměmi a jejich kapitalistickými sousedy, a rozdíly mezi lidmi neprůkaznými v nové cestě Číny, kteří mají být rozděleni demokratickým a neantagonistickým chováním.

Jsou zde přinejmenším dvě formy, dva druhy rozdílů: antagonistický který existuje mezi komunistickými zeměmi a jejich kapitalistickými sousedy, a rozdíly mezi lidmi neprůkaznými v nové cestě Číny, kteří mají být rozděleni demokratickým a neantagonistickým chováním.

Tenhle člověk, Hitler, byl ještě dravější. Čím dravější, tím lepší, nemyslíte? Čím více lidí zabijete, tím větší jste revolucionář.

Bez lidové armády nemá lid nic.

Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: „Politická moc vychází z hlavně pušky.“

Nové kádry a staré kádry musí pracovat spolu a se soudružským respektem k sově samotným.

Tenhle člověk, Hitler, byl ještě dravější. Čím dravější, tím lepší, nemyslíte? Čím více lidí zabijete, tím větší jste revolucionář.

Tenhle člověk, Hitler, byl ještě dravější. Čím dravější, tím lepší, nemyslíte? Čím více lidí zabijete, tím větší jste revolucionář.

Literatura a umění jsou projednávány s ohledem na komunismus a v ortodoxním pojetí.

Armáda a lidé se musí sjednotit na bázi vzájemného respektu a úcty.

Mládež je čistý papír, na který je možno napsat cokoli.

Naším principem je, že strana vládne pušce, a puška nikdy nesmí vládnout straně.

U všech vojsk musí být poslušnost podřízených k jejich nadřízeným vymáhána, ale základem pro vojenskou disciplínu musí být individuální svědomí.

Lidová armáda není pouze orgány využitelný k boji a ve válce, je to taky orgán politické výhody strany, stejně jako produkce.

Mládež je čistý papír, na který je možno napsat cokoliv.

Bez lidové armády nemá lid nic.

Ačkoli je hlavní cíl čínského komunismu spravedlivý, a reakcionářské zájmy a sobeckost a nespravedlnost po boji, budou vnímáni jako mnohem méně nebezpeční, než jak na ně bylo nahlíženo dříve.

Strom má rád klid, ale vítr fouká dál.

Stejná neomezenost kreativní energie mas je také samozřejmě viditelná i armády, v jejím stylu boje a nezkrotnosti.

Je nezbytné zkoumat oba základní fakty a historii problému za účelem jeho studia a pochopení.

Kritika může být přednášena a zveřejňována jen uvnitř strany.

Lidé, kteří se pokusí o sebevraždu nemá cenu zachraňovat.. Čína je tak lidnatá, že se bez těch pár lidí obejde.

Politická moc vyrůstá z hlavně pušky.

Členové strany mohou a měly by brát podněty ze stran lidových mas a reinterpretovat politiku s respektem k výhodám mas.

Marxistický dialektický materialismus, implikující neustálý boj mezi protiklady založených na zkušenostech je nejlepší metodou vedoucí k neustálému zlepšování. Cílová analýza problému založených na zkušenostech je odměna.

Čínské masy jsou největší a nejlepší myslitelnou zbraní pro boj s Japonským imperialismem a domácím reakcionářům a revizionistům. Je s ní také počítáno jako s hlavním bodem války proti Kuomintangu.

Patriotismus a komunistický národ a internacionální sympatie pro boj v jiných státech není v žádném případě exkluzivní. Naopak, musí být komunismus zeširoka rozšiřován do jiných států skrz celý svět. Současně se ale pro stát důležité si udržet skromnost a vyhýbat se aroganci.

Kádry jsou instituce pracující pro a s lidmi, musí bát vůdci seznámenými a chovajícími se dle marxismu a leninismu. Musí mít možnost vedení a možnost projevení iniciativy při řešení svých a jiných problémů.

Masová linie reprezentuje kreativní a produktivní energii mas produktivní čínské populace která je potenciálně nevyčerpatelná, resp. jejíž potenciál je nevyčerpatelný.

Vzdělání musí mát praktické a politické základy armády, strany a kádrů. Podél demokratické linie, bude tedy možné pro důstojníky zajistit výuku a vzdělání pro vojáka a zajistit výuku vojáků mezi sebou samými.

Čínská mládež reprezentuje aktivní, vitální sílu Číny. Je velmi důležité, aby bylo čínské mládeži poskytnuto vzdělání a pro Ligu mladých musí být věnována speciální pozornost, a to především jejich problémům a zájmům.

Vnitřní život komunistické strany je zde diskutován-. výbory jsou užitečné pro zabránění monopolizace od jiných a členové strany musí demonstrovat a veřejně prokazovat svoji hrdost a čest otevřeno při diskutování problémů a možnost naučit se být multitasking.

Komunista se kritiky nesmí bát, musí ji být schopen a ochoten podstoupit zcela otevřeně.

I kdyby za každého amerického vojáka padlo deset našich, stejně vyhrajeme…

Naším principem je, že strana vládne pušce, a puška nikdy nesmí vládnout straně.

Disciplína není exklusivní metodou nebo vlastností demokracie. Je přímo souvislá a vyjmenovaná ve vlastnostech armádních jednotek.

Stalin je naším největším učitelem a otcem.

Všude pod nebeskou klenbou vládne dokonalý chaos; situace je znamenitá.

Partyzán je jako ryba v moři obyvatelstva.

Každý komunista musí pochopit tuto pravdu: „Politická moc vychází z hlavně pušky.“

I kdyby za každého amerického vojáka padlo deset našich, stejně vyhrajeme…

Demokracie a poctivost, nebo čest hrají roli v reformě armády stejně tak, jako v životě strany či kádrů. "Ultrademokracie", která je definována jako individualistická buržoazní averze k disciplině není přípustná.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře