Konfucius

0

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.

Nevíme nic o životě, jak bychom mohli vědět něco o smrti?

Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?

Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.

Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.

Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.

Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.

Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.

Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.

Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Muž by neměl žít pod stejným nebem jako vrah jeho otce.

Všechno má krásu, ale ne každý ji může vidět

Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.

Jestliže dav někoho nenávidí, je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak. Jestliže je dav někomu nakloněn, je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.

Činy konejme rozhodně, mluvme však obezřetně.

Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.

K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh.

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Skutečnou chybou je chybu nenapravit.

Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

Až potkáš dobrého člověka, uvažuj, jak by ses mu vyrovnal, až potkáš nedokonalého člověka, jdi do sebe a zkoumej se.

Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.

Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.

Dokáže-li kdo udržovat při teple staré a umožní tak pochopit nové, je způsobilý stát se učitelem.

Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.

Šlechetný se nežene do řečí, ale pospíchá do práce.

Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc.

Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.

Vše je krásné; ne všichni jsou ji ovšem schopni spatřit.

Komentuji, vysvětluji staré spisy, netvořím nové. Věřím v staré učence a miluji je.

To, že vám někdo ublížil nebo vás okradl, není tak zlé, ledaže si to pamatujete.

Je lehké být bohatý a nebýt pyšný. Těžké je být chudý a nebýt bručoun.

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.

Přemoci zlé návyky je možné jen dnes, ne zítra.

Každý člověk, ať je to císař nebo žebrák, má především pečovat o své zdokonalení, neboť jenom sebezdokonalení přináší blaho bez rozdílu všem.

Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.

Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.

Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.

Nevíš ještě jak sloužit živým. Jak chceš umět sloužit duchům?

Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.

Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě.

Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.

Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.

Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit; když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře