Josemaría Escrivá de Balaguer

0

Teď! Vrať se ke šlechetnému životu teď. — Nenech se oklamat: ”teď“ není ani příliš brzy... ani příliš pozdě.

Otoč se zády k hanebníkovi, když ti našeptává: nač si komplikovat život?

To, co dává život kořenům i větvím, je míza, která vždycky působí uvnitř.

Jak krásné je ztratit život pro Život!

Žena je silnější než muž a věrnější v hodině bolesti.

Odmítni rozhodně to zoufalství, které je způsobené vědomím tvé ubohosti.

Nelíbí se mi tolik eufemismů: zbabělost nazýváte opatrností.

Vidíš-li jasně svou cestu, následuj ji. — Proč neodvrhneš zbabělost, která tě zadržuje?

Začínat dovedou všichni; vytrvat dovedou jen svatí.

Malomyslnost je nepřítelem tvé vytrvalosti.

Mírni svou vůli, posiluj svou vůli: ať jsi s Boží pomocí jako ocelový pilíř.

Dítě, budeš-li jím doopravdy, budeš všemocné.

Bůh je stále stejný. — Je třeba mužů víry: a pak se budou znovu dít divy, o kterých čteme v Písmu svatém.

Víra, radost, optimismus. — Ale ne pošetilost zavírat oči před skutečností.

Ať tvůj život není neplodný. — Buď užitečný. — Zanech za sebou stopu. — Vyzařuj plamenem své víry a lásky.

Trpíš! — Pohleď: Jeho Srdce není menší než to naše. — Trpíš? Tak to má být.

Ticho je jako vrátný vnitřního života.

Jak se opovažuješ zdůrazňovat ostatním, aby zachovali tvé tajemství..., když sama tato žádost znamená, že jsi je sám právě nedovedl zachovat?

Tajemství, které pozvedá to nejpokornější, ba i to nejvíce pokořující, je milovat.

Při zpytování svědomí se varuj němého ďábla.

Studium, jakékoli odborné vzdělání, je mezi námi vážnou povinností.

Pamatuj, že srdce je zrádce. — Měj ho zamčené na sedm západů.

Nikdy nepřestávej požadovat, co je spravedlivé a rozumné za vykonávání tvé profese, pokud je tvá profese nástrojem tvého apoštolátu.

A potom, tvůj smutek — pokud ho nezaženeš — by se mohl snadno stát pláštěm tvé pýchy. — Copak sis myslel, že jsi dokonalý a bez hříchu?

Smutek, sklíčenost. Nedivím se: je to oblak prachu způsobený tvým pádem. Ale dost!: copak vítr milosti neodfoukl daleko tento oblak?

Nepřináší-li ti poslušnost mír, je to proto, že jsi pyšný.

Ty... , pýcha? — Kvůli čemu?

Měj Boží přítomnost a budeš mít nadpřirozený život.

Řekni mi: toto... je přátelství, anebo řetěz?

Přítel je poklad. — Ale... co teprve Přítel!..., protože kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Prostota je solí dokonalosti.

Neboj se pravdy, ani kdyby tě měla stát život.

Práce je dost. — Nástroje nemůžou být plesnivé. — Jsou také normy, abychom zabránili plísni i rzi. — Stačí je používat.

Líbí se mi tvoje apoštolské heslo: ”Pracovat bez oddechu.“

Neodkládej svou práci na zítra.

Jedna jiskra může způsobit velký požár.

Tvá poslušnost musí být němá. Ten jazyk!

Pokoř se: nevíš, že jsi nádoba na odpadky?

Nejsi pokorný, když se sám pokořuješ, ale když tě pokořují druzí a ty to snášíš pro Krista.

Pokora je další dobrá cesta, jak dosáhnout vnitřního pokoje.

Tato falešná pokora je pohodlností: takto se, chudáčku, vzdáváš práv..., která jsou povinnostmi.

Není nedostatkem pokory uvědomovat si pokrok své duše.

Sebepoznání nás vede jako za ruku k pokoře.

Pokora je jednou z nejlepších cest, kterou se vchází do vnitřního pokoje. Pán řekl: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinek pro svoje duše.“

Tvůj pád je velmi hluboký! — Polož základy tam dole. — Buď pokorný.

Požehnaná buď svátost pokání!

Když byli svědky tvých slabostí a ubohostí, co záleží, že budou svědky tvého pokání?

Nečiň více pokání, než kolik ti dovolí tvůj duchovní rádce.

Pláčeš? — Nestyď se za to. Plač: ano, i muži pláčou, když jsou, jako ty, o samotě a před Bohem

Nebuď pesimistou. — Nevíš, že vše, co se děje nebo co se může stát, přispívá k dobrému?

Neztrácej svůj čas ani svou sílu, které náleží Bohu, házením kamenů po psech, kteří na tebe štěkají na cestě. Pohrdej jimi.

Peklo existuje. — To je tvrzení, které se ti jeví jen jako prázdná fráze. — Zopakuji ti to: peklo existuje!

Paradox: abychom žili, musíme zemřít.

Řekni svému tělu: raději tě mám za otroka, než abych byl otrokem tvým.

Obžerství je ošklivá neřest.

Obžerství je předvojem nečistoty.

Tvým největším nepřítelem jsi ty sám.

Modlitba je základem duchovní stavby. — Modlitba je všemocná.

Vytrvej v modlitbě. — Vytrvej, i když se ti tvé úsilí zdá neplodné. — Modlitba je vždycky plodná.

Modlitba křesťana nikdy není monologem.

Modlitba je nejúčinnějším prostředkem proselytismu.

Svatost bez modlitby? Nevěřím v takovou svatost.

Mlč. A ať tvé skutky potvrzují tvoje poslání.

Nebudeš nikdy litovat, že jsi mlčel, ale mnohokrát budeš litovat, že jsi mluvil.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře