Ježíš Kristus

0

Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
(Matouš 10, 39)

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
(Matouš 9, 13)

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
(Matouš 5, 20)

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
(Jan 14, 6)

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.

Odpusťte jim, neboť nevědí, co činí.

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.

Komu hříchy odpustím, tomu zůstanou odpuštěny.

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.
Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo.
(Zjevení 21, 6)

Miluj svého bližního, jako sebe samého.

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
(Jan 8, 12)

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
(Lukáš 19, 10)

Dej rychle za pravdu odpůrci.

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Rozštípněte kus dřeva; já tam jsem. Zvedněte kámen, a najdete mě tam.

Přestaňte si střádat poklady na zemi, kde je stravuje mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře