Gustav Husák

0

Volby jsou v našem socialistickém státě významným projevem socialistické demokracie.

Širší, hlubší demokracie, než je demokracie socialistická, na světě není.

Socialismus dal pracujícímu člověku skutečnou lidskou důstojnost, reálně zajistil jeho práva a svobody.

Naše politika získala důvěru a podporu širokých vrstev.

Byla to intervence a potom okupace. (Na otázku hodnocení roku 1968)

Vždy je dost lidí, kteří jsou k moci a výhodám z ní přitahováni jako mušky ke světlu.

Pokud zkoumáme dějiny, tak nacházíme spoustu měn, které se honosí titulem a hodností, ale za leskem se skrývá jen prázdnota.

V loňském roce se rovněž uskutečnily všeobecné volby do zastupitelských sborů, ve kterých se demokraticky obnovily orgány státní moci, dále se upevnil náš socialistický stát.

Každého, kdo se nám postaví do cesty, rozbijeme a rozmetáme. Komu tato dnešní výstraha pracujícího lidu nebude stačit, pocítí další opatření.

Svět je charakterizován nezadržitelným růstem sil socialismu a neustále se prohlubující krizí kapitalismu.

V současném světě se znovu prokazuje, jaký životní význam má pro národy naší vlasti přátelství, pevné spojenectví a všestranná spolupráce se Sovětským svazem a dalšími státy socialistického společenství.

Je třeba, aby slovenský člověk považoval za svoji vlast... území od Aše až po Vladivostok.

V tisícileté historii našich národů není třicet pět let dlouhá doba. Přesto však jsme v jejím průběhu udělali mnoho, aby se naplnili staleté tužby po svobodě, sociální spravedlnosti, rovnosti a pokroku, po lepším životě pro pracujícího občana.

Právě k tomuto cíli směřuje nedávné rozhodnutí rady Severoatlantického paktu o výrobě raketových jaderných zbraní středního doletu a jejich rozmístění na území některých západoevropských zemí.

Chceme-li lépe žít, musíme lépe, odpovědněji a kvalitněji pracovat a efektivněji vyrábět.

Ano, komunisti udělali mnoho chyb, hlouposti a dopustili se deformace, ale to neznamená, že sociální vymoženosti a socialistické myšlenky a hodnoty se tím pochovali.

Přeměna celé společnosti na nových, třídních, spravedlivých základech je složitá a nelehká. Byla však úspěšná a vítězná.

Obrovská většina mládeže je oddána politice KSČ.

Naše životní úroveň se vyrovná nejvyspělejším kapitalistickým zemím a v řadě oblastí je předstihuje.

Biľakovci a Jakešovci ovládli vedení a dovedli stranu a stát ke krachu.

V novém roce půjdeme dále důsledně cestou, kterou jsme v předcházejících letech nastoupili. Je prověřena životem a má plnou podporu našeho lidu.

Neustále se upevňuje důvěra a podpora, kterou poskytuje lid straně.

Všechny socialistické země hledají v podmínkách současné etapy vědeckotechnické revoluce, a s tím spojeného hospodářského rozvoje, nové cesty, metody práce, formy řízení.

Přestavba se hluboce dotýká také morálně politické oblasti. Je s ní spojeno upevňování úcty k poctivé a kvalitní práci, která – řekl bych – dost poklesla.

Podstatně vyšší úkoly v osmé pětiletce směřují k tomu, abychom urychlili sociálně ekonomický rozvoj, intenzifikaci národního hospodářství a tempo vědeckotechnického pokroku.

Chceme pokračovat v realistické, lidu prospěšné politice.

Také radostné dny spartakiády, rozkvetlé mládím a krásou, potvrdily jednotnou vůli našeho lidu jít dále cestou socialismu.

Slováci musí získat pocit naprosté bezpečnosti a nesmí mít dojem, že jim hrozí návrat k centralizmu a starým poměrům.

Strana získala v našem státě nesmírnou autoritu.

Naši občané se mohou bez obav věnovat budovatelské práci, starat se o blaho svých rodin.

Hranice nejsou korzo, aby se tu kdekdo procházel.

Pro celou společnost i pro každého jednotlivce platí za socialismu prostá zásada: chceme-li lépe žít, musíme lépe pracovat.

S láskou budeme vzpomínat osvoboditelské úlohy Sovětského svazu, jeho lidu a armády, jejích obětí při osvobozování území našeho státu.

Já tento národ musím zachránit, i kdyby mi všichni měli naplivat do očí.

Naše vnitřní potřeby, ale ve velké míře i důsledky hluboké krize kapitalistického světa a zostřená diskriminační opatření imperialismu vůči socialistickým zemím – to vše vyžadovalo řešit velmi složité úkoly.

Po únorovém vítězství v roce 1948 stanula KSČ na prahu nejvýznamnějšího období své historie... Upevnění vedoucí úlohy strany se stalo východiskem k tomu, aby se v praxi mohly uskutečnit velké ideály socialismu a komunismu.

Jasně se ukazují přednosti a stále rosoucí přitažlivost socialismu.

Průkopnická cesta k našemu socialistickému dnešku nebyla lehká. Měli jsme obrovskou výhodu, že jsme mohli čerpat z bohatých zkušeností Sovětského svazu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře