Blaise Pascal

0

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.

Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.

Zvědavost jest jenom ješitnost. Nejčastěji toužíme věděti jenom proto, abychom o tom mohli mluvit.

Kdyby náš úděl byl opravdu blažený, nemusili bychom zábavou od něho odvraceti své myšlenky, abychom se učinili šťastnými.

Víra říká správně to, čeho neříkají smysly, ale nikoli opak toho, co ony vidí. Jest nad nimi, nikoli proti nim.

Kdo nám vyčítá nedostatky, zaslouží si naši vděčnost.

Všechno štěstí závisí na odvaze a práci.

I srdce má rozum.

Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí.

Naše přirozenost jest v pohybu; úplný klid je smrt.

Raději mají smrt nežli mír; druzí mají raději smrt než válku.

Lahoda slávy je tak veliká, že ať ji připoutáme k čemukoli, i k smrti, máme ji rádi.

Příroda má přednosti, aby ukázala, že jest obrazem Boha; a vady, aby ukázala, že jest jenom obrazem jeho.

Příroda je nekonečná sféra, jejíž centrum je všude a obvod nikde.

Na konci každé pravdy je třeba dodat, že víme i o té opačné.

Děláme si modlu z pravdy samé, ale pravda bez lásky není Bůh, je to jen jeho obraz a modla, kterou nemáme milovat ani ctít.

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrt.

Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.

Každá věc je pravdivá nebo falešná podle toho, s které strany se na ni podíváme.

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.

Nemoc je místo, kde se člověk učí.

Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni.

Jako tvoří móda půvab, tak tvoří též spravedlnost.

Věčné mlčení těchto nekonečných prostorů mě děsí.

Láska nemá žádný věk.

Láska dává ducha a udržuje se duchem.

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.

Pascal je myslitel hluboké skepse, který – podobně jako Descartes, i když jinou cestou – zoufale hledá pevný bod nějaké jistoty poznání i života.

Že domýšlivost jest spojena s bídou, toť svrchovaná nespravedlnost.

Jako si kazíme rozum, tak si kazíme i cit.

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

Stoikové praví: "Musíte se pohroužit sami do sebe, tam najdete spočinutí." Není to pravda. Jiní praví: "Vyjděte ze sebe a hledejte štěstí v rozptýlení." Ale není to pravda: dostaví se nemoci. Štěstí není ani mimo nás ani v nás. Je v Bohu a mimo nás i v nás. ("Myšlenky")

Do této souvislosti patří i slavná „Pascalova sázka“: protože člověk nic neví jistě, měl by se chovat aspoň jako hráč a řídit se možnou výhrou. Ztratit nemůže nic, ale pokud má křesťanství pravdu, může nekonečně vyhrát.

Náš rozum je vždy klamán nestálostí vzhledů okolo nás.

Bezstarostně spějeme do propasti, když si dáme něco před sebe, abychom ji nemohli viděti.

Dvojí omyl: vyloučit rozum a nepřipouštět než rozum.

Trojí žádostivost vytvořila tři sekty, a filosofové neučinili nic jiného, nežli že hověli jedné z těch tří žádostivostí.

Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají se jí jenom potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch; ale jinak ji opouštějí.

Mnohem více bych se bál mýliti se a zjistiti, že náboženství křesťanské je pravé, než nemýliti se ve víře v jeho pravost.

Je to strašný pocit, když se člověku ztrácí všechno, co měl.

K řízení kormidla lodi nevolíme z cestujících toho, kdo je z nejlepší rodiny.

Nikdy nepášeme zlo tak zúplna a tak vesele, jako když je pášeme vědomě.

Poznání Boha bez poznání naší bídy rodí pýchu. Poznání naší bídy bez poznání Boha rodí zoufalství. Poznání Ježíše Krista tvoří střed, protože v něm nalézáme i Boha i svoji bídu.

Co dovede ctnost člověka, nemá se měřiti jeho vznešenými snahami, nýbrž všedními skutky.

Kdo se přesvědčil, že vlastnosti čísel jsou věčné a závisí na první pravdě, které se říká Bůh, nepokročil mnoho ke své spáse.

V této době jest pravda tak zatemněna a lež tak upevněna, že nedovedeme poznati pravdu, leda když ji milujeme.

Dvě věci poučují člověka o celé jeho přirozenosti: pud a zkušenost.

Filosofové posvětili neřesti, přisuzujíce je i samému Bohu; křesťané posvětili ctnosti.

Jak je daleko od poznání Boha k tomu, začít jej milovat.

Křesťanský Bůh není původce geometrických pravd a řádu živlů (to je věc pohanů a epikurejců). Bůh Abrahámův, Izákův, Jákobův, Bůh křesťanů je Bůh lásky a útěchy.

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel.

Pýcha, protiváha všech našich běd; buď skrývá své bědy, nebo, odhaluje-li je, chlubí se, že je zná.

Vysmívati se filosofii jest opravdu filosofovati.

Člověk je jen stéblo, ubohá třtina, a kapka vody ho může zničit. Ale je to myslící stéblo: i kdyby ho Vesmír rozdrtil, člověk zůstane vznešenější než to, co ho zabilo, protože ví, že umírá a jakou má nad ním Vesmír převahu. Vesmír o tom neví nic.

Když jednám, musím dbát - kromě jednání samého - jak na svůj stav, přítomný, minulý a budoucí, tak i na stav těch druhých, jichž se to týká, a vidět souvislosti všech těchto věcí.

Všichni chybují tím nebezpečněji, že každý sleduje jednu pravdu; jejich chyba není v tom, že by se řídili nepravdou, nýbrž že nedokáží sledovat i jinou pravdu.

Obdiv kazí všecko už od dětství. Ó, jak je to dobře pověděno! Ó, jak dobře učinil! Jak jest moudrý! atd.

Člověk tak stojí vždycky na pomezí, mezi nekonečnou propastí Vesmíru a nekonečně malým, mezi touhou po pravdě a neschopností se jí domoci.

Slabost člověka jest příčinou tolika krás, které zavádíme, jako umění dobře hráti na loutnu.

Lidé rádi nazývají krále princem, protože to snižuje jeho hodnost.

Zákon zavazoval k tomu, čeho nedával. Milost dává to, k čemu zavazuje.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře